Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 14

Volume 14 Jingji Section 經集部

No.Title
425 Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 賢劫經
426 Sahasra-buddha-nidāna-sūtra (Fo Shuo Qian Fo Yinyuan Jing) 佛說千佛因緣經
427 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky and Spiritual Mantras (Fo Shuo Ba Jixiang Shen Zhou Jing) 佛說八吉祥神呪經
428 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Pure and Spiritual Mantras (Fo Shuo Ba Yang Shen Zhou Jing) 佛說八陽神呪經
429 Sutra on the Names of the Eight Buddhas of the Eastern Quadrant (Fo Shuo Ba Bu Fo Ming Jing) 佛說八部佛名經
430 Sutra Spoken by the Buddha on the Eight Lucky Mantras (Ba Jixiang Jing) 八吉祥經
431 Sutra on the Names of the Eight Buddhas (Ba Fo Minghao Jing) 八佛名號經
432 Sutra on the Names and Good Qualities of the Ten Buddhas of the Eastern Quadrant (Shi Jixiang Jing) 佛說十吉祥經
433 Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Bao Wang Jing) 佛說寶網經
434 Sutra on the Praise on the Good Qualities of the Buddhas (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 佛說稱揚諸佛功德經
435 Sutra Spoken by the Buddha on Destroying the Darkness of the Four Quarters (Fo Shuo Mie Shi Fang Ming Jing) 佛說滅十方冥經
436 Sutra on the Merits Produced from Reciting the Names of the Seven Buddhas (Shouchi Qi Fo Minghao Suo Sheng Gongde Jing) 受持七佛名號所生功德經
437 Ratnacandraparipṛcchā (Dasheng Bao Yue Tongzi Wen Fa Jing) 大乘寶月童子問法經
438 Buddhamakuṭasūtra (Fo Shuo Dasheng Dafangguang Fo Guan Jing) 佛說大乘大方廣佛冠經
439 Sutra on Buddhas (Fo Shuo Zhu Fo Jing) 佛說諸佛經
440 Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經
441 Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經
442 Sutra on the Names of One Thousand and Five Hundred Buddhas of the Ten Directions (Shi Fang Qian Wu Bai Fo Ming Jing) 十方千五百佛名經
443 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經
444 Sutra on the Names of a Hundred Buddhas (Fo Shuo Bai Fo Ming Jing) 佛說百佛名經
445 Sutra on Recitation of the Indescribable Merits of the Buddhas (Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing) 不思議功德諸佛所護念經
445 Fo Shuo Bu Siyi Gongde Zhu Fo Suo Hunian Jing 佛說不思議功德諸佛所護念經
446a Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Past Kalpa (Guoqu Zhuangyan Jie Qian Fo Ming Jing) 過去莊嚴劫千佛名經
446b Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Past Kalpa (Guoqu Zhuangyan Jie Qian Fo Ming Jing) 過去莊嚴劫千佛名經
447a Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Present Kalpa (Xianzai Xian Jie Qian Fo Ming Jing) 現在賢劫千佛名經
447b Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Present Kalpa (Xianzai Xian Jie Qian Fo Ming Jing) 現在賢劫千佛名經
448a Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Future Kalpa (Weilai Xingxiu Jie Qian Fo Ming Jing) 未來星宿劫千佛名經
448b Sutra on the Names of a Thousand Buddhas from the Future Kalpa (Weilai Xingxiu Jie Qian Fo Ming Jing) 未來星宿劫千佛名經
449 Sutra on the Vows of the Medicine Buddha (Yaoshi Rulai Benyuan Jing) 佛說藥師如來本願經
450 Medicine Buddha Sūtra (Medicine Buddha Sūtra / Yaoshi Liuli Guang Rulai Ben Yuan Gongde Jing) 藥師琉璃光如來本願功德經
451 Sutra on the Merits of the Medicine Master of Lapis Lazuli Radiance and Seven Buddhas (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 藥師琉璃光七佛本願功德經
452 Sutra on the Visualization of Maitreya Bodhisattva Ascending to be Born in Tusita Heaven (Fo Shuo Guan Mile Pusa Shang Sheng Doushuaitian Jing) 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經
453 Maitreya Descends to be Born (Fo Shuo Mile Xia Sheng Jing) 佛說彌勒下生經
454 The Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 佛說彌勒下生成佛經
455 The Buddha Speaks the Sutra on the Descent of Maitreya Buddha and His Enlightenment (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 佛說彌勒下生成佛經
456 Buddha Pronounces the Sūtra of Maitreya’s Attainment of Buddhahood (Fo Shuo Mile Da Cheng Fo Jing) 佛說彌勒大成佛經
457 The Time of Maitreya’s Coming (Fo Shuo Mile Lai Shi Jing) 佛說彌勒來時經
458 Mañjuśrī asks how one should act as a Bodhisattva (Wenshushili Wen Pusa Shu Jing) 文殊師利問菩薩署經
459 Mañjuśrī Teaches Repentance (Fo Shuo Wenshu Huiguo Jing) 佛說文殊悔過經
460 Mañjuśrī Teaches Rules of Pure Conduct (Fo Shuo Wenshushili Jing Lu Jing) 佛說文殊師利淨律經
461 Mañjuśrī Manifests a Treasure Store (Fo Shuo Wenshushili Xian Baozang Jing) 佛說文殊師利現寶藏經
462 Precious Box (Dafangguang Bao Qie Jing) 大方廣寶篋經
463 Mañjuśrī Parinirvāṇa Sūtra (Fo Shuo Wenshushili Ban Niepan Jing) 佛說文殊師利般涅槃經
464 Mañjuśrī's Questions on Enlightenment (Wenshushili Wen Puti Jing) 文殊師利問菩提經
465 The Sutra Taught on Gaya Mountain (Jia Ye Shanding Jing) 伽耶山頂經
466 Gagāśīrṣa Vihara Sutra (Fo Shuo Xiang Tou Jingshe Jing) 佛說象頭精舍經
467 The Mahayana Sutra Taught on Gaya Mountain (Dasheng Jia Ye Shanding Jing) 大乘伽耶山頂經
468 The Sutra of Mañjuśrī’s Questions (Wenshushili Wen Jing) 文殊師利問經
469 Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshu Wen Jing Zimu Pin Di Shisi) 文殊問經字母品第十四
470 Mañjuśrī goes on an Inspection Round (Fo Shuo Wenshushili Xun Xing Jing) 佛說文殊師利巡行經
471 Mañjuśrī goes on an makes the Rounds (Fo Shuo Wenshushili Xing Jing) 佛說文殊師利行經
472 The Beautiful Transformations of the Dharma of Mañjuśrī's Questions; (Fo Shuo Dasheng Shan Jian Bianhua Wenshushili Wen Fa Jing) 佛說大乘善見變化文殊師利問法經
473 Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經
474 Vimalakīrti Sūtra (Fo Shuo Weimojie Jing) 佛說維摩詰經
475 Vimalakīrti Sūtra (Translated by Kumārajīva) 維摩詰所說經 *
476 Vimalakīrti Sūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 說無垢稱經
477 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Ding Wang Jing) 佛說大方等頂王經
478 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Dasheng Ding Wang Jing) 大乘頂王經
479 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shan Si Tongzi Jing) 善思童子經
480 Candrottarādārikāparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Yue Shang Nu Jing) 佛說月上女經
481 Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 持人菩薩經
482 Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 持世經
483 San Man Tuo Batuoluo Pusa Jing 三曼陀跋陀羅菩薩經
484 Sutra Spoken by Acintyaprabhā Bodhisattva (Bu Siyi Guang Pusa Suo Shuo Jing) 不思議光菩薩所說經
485 Wu Suoyou Pusa Jing 無所有菩薩經
486 Maṇḍalāṣṭasūtra (Shizi Zhuangyan Wang Pusa Qingwen Jing) 師子莊嚴王菩薩請問經
487 Ligou Hui Pusa Suo Wen Li Fofa Jing 離垢慧菩薩所問禮佛法經
488 Bodhisattvacaryānirdeśa (Bao Shou Pusa Puti Xing Jing) 寶授菩薩菩提行經
489 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 佛說除蓋障菩薩所問經
490 Fo Shuo Ba Da Pusa Jing 佛說八大菩薩經
491 Liu Pusa Yi Dang Song Chi Jing 六菩薩亦當誦持經
492a Fo Shuo Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing 佛說阿難問事佛吉凶經
492b Anan Wen Shi Fo Jixiong Jing 阿難問事佛吉凶經
493 Sutra Spoken by Ananda on Four Matters (Fo Shuo Anan Si Shi Jing) 佛說阿難四事經
494 Anan Qi Meng Jing 阿難七夢經
495 Fo Shuo Anan Fenbie Jing 佛說阿難分別經
496 Fo Shuo Da Jiaye Ben Jing 佛說大迦葉本經
497 Fo Shuo Mohe Jiaye Du Pin Mu Jing 佛說摩訶迦葉度貧母經
498 Fo Shuo Chu Fenshuo Jing 佛說初分說經
499 Fo Wei A Zhi Luo Jiaye Zi Huazuo Ku Jing 佛為阿支羅迦葉自化作苦經
500 Luo Yun Renru Jing 羅云忍辱經
501 Fo Shuo Sha He Biqiu Gongde Jing 佛說沙曷比丘功德經
502 Fo Wei Nianshao Biqiu Shuo Zhengshi Jing 佛為年少比丘說正事經
503 Biqiu Bi Nu E Ming Yu Zisha Jing 比丘避女惡名欲自殺經
504 Biqiu Ting Shi Jing 比丘聽施經
505 Fo Shuo Sui Yong Zunzhe Jing 佛說隨勇尊者經
506 Jian Tuo Guowang Jing 犍陀國王經
507 Fo Shuo Wei Sheng Yuan Jing 佛說未生冤經
508 Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing 阿闍世王問五逆經
509 Asheshi Wang Shou Jue Jing 阿闍世王授決經
510 Cai Hua Wei Wang Shang Fo Shou Jue Hao Miao Hua Jing 採花違王上佛授決號妙花經
511 Fo Shuo Ping Sha Wang Wu Yuan Jing 佛說蓱沙王五願經
512 Fo Shuo Jing Fan Wang Ban Niepan Jing 佛說淨飯王般涅槃經
513 Fo Shuo Liuli Wang Jing 佛說琉璃王經
514 Rājāvavādaka (Fo Shuo Jian Wang Jing) 佛說諫王經
515 Rājāvavādaka (Rulai Shi Jiao Sheng Jun Wang Jing) 如來示教勝軍王經
516 Rājāvavādakasūtra (Fo Shuo Sheng Jun Wang Suo Wen Jing) 佛說勝軍王所問經
517 Fo Shuo Mo Luo Wang Jing 佛說末羅王經
518 Fo Shuo Zhan Tuo Yue Guowang Jing 佛說旃陀越國王經
519 Fo Shuo Mo Da Guowang Jing 佛說摩達國王經
521 Fo Shuo Fan Mo Nan Guowang Jing 佛說梵摩難國王經
522 Pu Da Wang Jing 普達王經
523 Fo Shuo Wu Wang Jing 佛說五王經
524 Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing 佛為優填王說王法政論經
525 Fo Shuo Zhangzhe Zi Ao Nao San Chu Jing 佛說長者子懊惱三處經
526 Fo Shuo Zhangzhe Zi Zhi Jing 佛說長者子制經
527 Fo Shuo Shi Tongzi Jing 佛說逝童子經
528 Fo Shuo Pusa Shi Jing 佛說菩薩逝經
529 Fo Shuo A Jiu Liu Jing 佛說阿鳩留經
530 Fo Shuo Xumoti Zhangzhe Jing 佛說須摩提長者經
531 Fo Shuo Zhangzhe Yin Yue Jing 佛說長者音悅經
532 Si He Mei Jing 私呵昧經
533 Kṣemaṅkāraparipṛcchā (Pusa Sheng Di Jing) 菩薩生地經
534 Candraprabhakumāra (Fo Shuo Yueguang Tongzi Jing) 佛說月光童子經
535 Candraprabhakumāra (Fo Shuo Shen Ri Jing) 佛說申日經
536 Candraprabhakumāra (Shen Ri Er Ben Jing) 申日兒本經
537 Fo Shuo Yue Nan Jing 佛說越難經
538 Fo Shuo He Diao A Na Han Jing 佛說呵雕阿那鋡經
539 Lu Zhi Zhangzhe Yinyuan Jing 盧至長者因緣經
540a Jyotiṣka (Fo Shuo Shuti Jia Jing) 佛說樹提伽經
540b Jyotiṣka (Fo Shuo Shuti Jia Jing) 佛說樹提伽經
541 Fo Shuo Fo Da Seng Da Jing 佛說佛大僧大經
542 Fo Shuo Ye Zhi Jing 佛說耶祇經
543 Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 佛說巨力長者所問大乘經
544 Pratibhānamatiparipṛcchā (Bian Yi Zhangzhe Zi Jing) 辯意長者子經
545 Śrīguptasūtra (Fo Shuo De Hu Zhangzhe Jing) 佛說德護長者經
546 Fo Shuo Jin Yao Tongzi Jing 佛說金耀童子經
547 Da Hua Yan Zhangzhe Wen Fo Naluoyan Li Jing 大花嚴長者問佛那羅延力經
548 Fo Shuo Jin Guang Wang Tongzi Jing 佛說金光王童子經
549 Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 佛說光明童子因緣經
550 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 金色童子因緣經
551 Mātangīsūtra (Fo Shuo Mo Deng Nu Jing) 佛說摩鄧女經
552 Mātangīsūtra (Fo Shuo Mo Deng Nu Jie Xing Zhong Liu Shi Jing) 佛說摩登女解形中六事經
553 Āmrapālī and Giva Causes and Conditions Sūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 佛說捺女祗域因緣經
554 Fo Shuo Nainu Qi Po Jing 佛說奈女耆婆經
555a Wu Mu Zi Jing 五母子經
555b Wu Mu Zi Jing 五母子經
556 Sutra on Seven Daughters (Fo Shuo Qi Nu Jing) 佛說七女經
557 Sūtra on the Girl Nagādattā (Fo Shuo Long Shi Nu Jing) 佛說龍施女經
558 Fo Shuo Long Shi Pusa Benqi Jing 佛說龍施菩薩本起經
559 Sūtra Spoken at the Request of an Old Woman (Fo Shuo Lao Nuren Jing) 佛說老女人經
560 Sūtra Spoken at the Request of an Old Woman (Fo Shuo Lao Mu Nu Liu Ying Jing) 佛說老母女六英經
561 Sūtra Spoken at the Request of an Old Woman (Fo Shuo Lao Mu Jing) 佛說老母經
562 Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Wugou Xian Nu Jing) 佛說無垢賢女經
563 Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Fu Zhong Nu Ting Jing) 佛說腹中女聽經
564 Strīvivartavyākaraṇa (Fo Shuo Zhuan Nu Shen Jing) 佛說轉女身經
565 Sirīvivartavyākaraṇa (Shun Quanfangbian Jing) 順權方便經
566 Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 樂瓔珞莊嚴方便品經
567 Śrīmatībrāmaṇīparipṛcchā (Fo Shuo Fanzhi Nu Shou Yi Jing) 佛說梵志女首意經
568 Śrīmatībrāhmāṇiparipṛcchā (You De Nu Suo Wen Dasheng Jing) 有德女所問大乘經
569 Fo Shuo Xin Ming Jing 佛說心明經
570 Fo Shuo Xian Shou Jing 佛說賢首經
571 Fo Shuo Furen Yu Gu Jing 佛說婦人遇辜經
572 Fo Shuo Zhangzhe Fa Zhi Qi Jing 佛說長者法志妻經
573 Kṣemavatīvyākaraṇa (Cha Mo Po Di Shou Ji Jing) 差摩婆帝授記經
574 Fo Shuo Jiangu Nu Jing 佛說堅固女經
575 Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Xiuduoluo Wang Jing) 佛說大方等修多羅王經
576 Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Zhuan You Jing) 佛說轉有經
577 Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 佛說大乘流轉諸有經
578 Wugou Youpoyi Wen Jing 無垢優婆夷問經
579 Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 優婆夷淨行法門經
580 Fo Shuo Zhangzhe Nu An Ti Zhe Shizi Hou Liaoyi Jing 佛說長者女菴提遮師子吼了義經
581 Sutra on Eight Teachers (Fo Shuo Ba Shi Jing) 佛說八師經
582 Fo Shuo Sun Duo Ye Zhi Jing 佛說孫多耶致經
583 Fo Shuo Hei Shi Fanzhi Jing 佛說黑氏梵志經
584 Dīrghanakhaparivrājakaparipṛcchā (Zhang Zhua Fanzhi Qingwen Jing) 長爪梵志請問經

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes