Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 47

Volume 47 Different Schools Section 諸宗部

No.Title
1957 Lue Lun Anle Jing Tu Yi 《略論安樂淨土義》
1958 Anle Ji 《安樂集》
1959 Guannian Emituo Fo Xiang Hai Sanmei Gongde Famen 《觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門》
1960 Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》
1961 Jing Tu Shi Yi Lun 《淨土十疑論》
1962 Wu Fang Bian Nian Fo Men 《五方便念佛門》
1963 Pure Land Treatise 《淨土論》
1964 Xifang Yao Jue Shi Yi Tong Gui 《西方要決釋疑通規》
1965 You Xin Anle Dao 《遊心安樂道》
1966 Nian Fo Jing 《念佛鏡》
1967 Nian Fo Sanmei Bao Wang Lun 《念佛三昧寶王論》
1968 Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men 《往生淨土決疑行願二門》
1969A Le Bang Wenlei 《樂邦文類》
1969B Le Bang Yigao 《樂邦遺稿》
1970 Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》
1971 Jing Tu Jing Guan Yao Men 《淨土境觀要門》
1972 Jing Tu Huo Wen 《淨土或問》
1973 Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》
1974 Bao Wang Sanmei Nian Fo Zhi Zhi 《寶王三昧念佛直指》
1975 Jing Tu Sheng Wusheng Lun 《淨土生無生論》
1976 Xifang He Lun 《西方合論》
1977 Jing Tu Yi Bian 《淨土疑辨》
1978 Verse in Praise of Amitābha Buddha (Zan Emituo Fo Ji) 《讚阿彌陀佛偈》
1979 Zhuan Jing Xing Dao Yuan Wang Sheng Jing Tu Fa Shi Zan 《轉經行道願往生淨土法事讚》
1980 Wangsheng Lizan Ji 《往生禮讚偈》
1981 Yi Guan Jing Deng Ming Ban Zhou Sanmei Xing Dao Wang Sheng Zan 《依觀經等明般舟三昧行道往生讚》
1982 Ji Zhu Jing Li Chan Yi 《集諸經禮懺儀》
1983 Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》
1984 Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi 《往生淨土懺願儀》
1985 Quotations from Linji Chan Master Hui Zhao from Zhenzhou 《鎮州臨濟慧照禪師語錄》
1986A Quotations from Chan Master Wu Ben from Dongshan, Yunzhou 《筠州洞山悟本禪師語錄》
1986B Quotations from Chan Master Dongshan Liangjia from Ruizhou 《瑞州洞山良价禪師語錄》
1987A Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山元證禪師語錄》
1987B Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山本寂禪師語錄》
1988 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》
1989 Quotations from Chan Master Weishan Lingyou of Tanzhou 《潭州溈山靈祐禪師語錄》
1990 Quotations from Chan Master Yangshan Huiji of Yuanzhou 《袁州仰山慧寂禪師語錄》
1991 Quotations from Chan Master Qingjing Wenyi of Yuanzhou 《金陵清涼院文益禪師語錄》
1992 Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》
1993 Quotations from Chan Master Huanglong Huinan 《黃龍慧南禪師語錄》
1994A Quotations from Abbot Yangqi Fanghui 《楊岐方會和尚語錄》
1994B Quotations from Abbot Yangqi Fanghui 《楊岐方會和尚後錄》
1995 Quotations from Chan Master Fayan 《法演禪師語錄》
1996 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》
1997 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》
1998A Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》
1998B Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》
1999 Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》
2000 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes