dào

 1. dào noun a rice paddy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture
  Notes: (Sun 2006, loc. 1475)
 2. dào noun rice plant
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Agriculture
  Notes: (Unihan '稻')

Contained in

Also contained in

水稻稻谷稻城禾稻稻壳稻米稻田籼稻粳稻稻作早稻稻城县稻田鹨稻草人稻子稻穗捞稻草稻田苇莺稻荷寿司糯稻稻糠苏我稻目稻草稻苗救命稻草

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 67 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 正法念處經 — count: 78
 • Scroll 2 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經 — count: 44 , has parallel version
 • Scroll 1 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 根本說一切有部毘奈耶破僧事 — count: 18
 • Scroll 1 Zhong Xu Mohe Di Jing 佛本行集經 — count: 15
 • Scroll 3 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經 — count: 10 , has parallel version
 • Scroll100 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 9 , has parallel version
 • Scroll 34 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 阿毘達磨順正理論 — count: 9
 • Scroll 9 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 根本說一切有部毘奈耶藥事 — count: 9
 • Scroll 12 Madhyamāgama 中阿含經 — count: 8 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 3 San Mi Di Bu Lun 三彌底部論 — count: 7

Collocations

 • 香稻 (香稻) 香稻復生 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經, Scroll 2 — count: 70
 • 稻麻 (稻麻) 或食稻麻 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 23 — count: 41
 • 受生稻 (受生稻) 難提波羅陶師離受生稻 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 12 — count: 15
 • 种稻 (種稻) 種稻得稻 — Dou Tiao (Śukasūtra)兜調經, Scroll 1 — count: 9
 • 稻麦 (稻麥) 人依稻麥住 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 40 — count: 6
 • 稻种 (稻種) 令彼眾生逐日諸處尋求稻種而欲種之 — Zhong Xu Mohe Di Jing 佛本行集經, Scroll 1 — count: 6
 • 苇稻 (葦稻) 使三千大千國土滿中甘蔗竹葦稻麻叢林皆為聲聞 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 放光般若經, Scroll 6 — count: 5
 • 譬如稻 (譬如稻) 譬如稻 — Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 十住經, Scroll 4 — count: 5
 • 稻粮 (稻糧) 米穀稻粮皆自然生 — Creation and Destruction of the World (Da Lou Tan Jing) 大樓炭經, Scroll 2 — count: 5
 • 稻复生 (稻復生) 香稻復生 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經, Scroll 2 — count: 3