NTI Reader
NTI Reader

shù

  1. shù noun a bunch / a bundle
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  2. shù verb to bind / to control
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  3. shù measure word bunch / bundle / beam
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

结束束缚拘束约束束腰装束束带束发束草光束不受约束管束束修束脩束手约束力束装检束束紧电子束未结束花束束身束衣散束多束乌雅束

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 21
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 62 15
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 2 15
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 43 14
Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》 Scroll 1 14
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 16 13
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 11
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 4 11
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 56 10
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 3 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
缚束 縛束 從後縛束信戒慧獨坐思惟 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 35
束薪 束薪 諸年少擔持束薪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 15
草束 草束 顧見草束 Lu Zhi Zhangzhe Yinyuan Jing 《盧至長者因緣經》 Scroll 1 9
薪束 薪束 置薪束於地 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 7
犹如束 猶如束 猶如束蘆 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 6
束芦 束蘆 猶如束蘆 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 37 5
缠束 纏束 觀死屍筋纏束薪 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 5
束人 束人 不縛束人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5
两束 兩束 便解兩束 Mātangīsūtra (Fo Shuo Na Nu Zhi Yu Yinyuan Jing) 《佛說捺女祗域因緣經》 Scroll 1 5
一束 一束 將一束竹來太子前 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 4