chā chǎ chá

 1. chā noun a fork / a prong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '叉' n 1; Mathews '叉' p. 10; Unihan '叉')
 2. chā noun crotch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '叉')
 3. chā verb to pierce / to spear / to stab / to assassinate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 叉鱼 'spear a fish' (Guoyu '叉' v 1)
 4. chā verb to cross [arms, legs] / to intertwine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '叉' v 1; Mathews '叉' p. 10)
 5. chā verb to strike someone in the throat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '叉' v 1)
 6. chā noun a cross
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As marked on paper to indicate an error (Guoyu '叉' n 3)
 7. chā noun forked
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Having the shape of a fork; for exmaple, 叉路 'fork in the road' (Guoyu '叉' n 3)
 8. chǎ verb to fork
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Two split into two branches; in the sense of 分开 (Guoyu '叉' chǎ v)
 9. chá verb to block
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 阻塞 or 堵塞 (Guoyu '叉' chá v)

Contained in

音叉叉子交叉式叉摩那呾叉始罗叉腰夜叉叉竿留博叉天药叉药叉女实叉难陀施乞叉难陀罗叉娑十二药叉大将式叉毘木叉卑摩罗叉竭叉国无罗叉苦叉叉手金刚药叉瞋怒王息灾大威神验念诵仪轨青色大金刚药叉辟鬼魔法大药叉女欢喜母并爱子成就法佛说洛叉陀罗尼经洛叉陀罗尼经十诵比丘波罗提木叉戒本十诵比丘尼波罗提木叉戒本叉拏式叉迦罗尼金刚手药叉将波罗提木叉木叉波罗提毘木叉般罗底木叉钵喇底木叉交叉点毘目叉向外相叉拳罗叉私刀叉毘楼勒叉天母夜叉分叉叉头叉形立体交叉钢叉叉鱼鱼叉

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 21 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 72
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 68
 • Scroll 7 Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 — count: 39
 • Scroll 37 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 39
 • Scroll 1 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 — count: 38
 • Scroll 1 Jingang Kongbu Jihui Fangguang Gui Yi Guanzizai Pusa San Shi Zui Sheng Xin Ming Wang Jing 《金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經》 — count: 38
 • Scroll 36 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 35
 • Scroll 32 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 35
 • Scroll 11 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 31
 • Scroll 1 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 — count: 29

Collocations

 • 勒叉 (勒叉) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 35
 • 博叉 (博叉) 毘樓博叉天王在西方坐 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 21
 • 叉天王 (叉天王) 毘樓博叉天王在西方坐 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 17
 • 铁叉 (鐵叉) 其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 13
 • 婆叉 (婆叉) 阿耨達池西有婆叉河 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 13
 • 叉裔 (叉裔) 三履尼三履三摩三履叉裔 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 1 — count: 12
 • 五夜叉 (五夜叉) 有五夜叉 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 6 — count: 10
 • 阅叉 (閱叉) 毘沙門天王將閱叉 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 9
 • 五叉 (五叉) 五叉地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 9
 • 叉摩 (叉摩) 如上叉摩經說 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 20 — count: 9