chā chǎ chá

 1. chā noun a fork / a prong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '叉' n 1; Mathews 1931 '叉' p. 10; Unihan '叉')
 2. chā noun crotch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '叉')
 3. chā verb to pierce / to spear / to stab / to assassinate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 叉鱼 'spear a fish' (Guoyu '叉' v 1)
 4. chā verb to cross [arms, legs] / to intertwine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '叉' v 1; Mathews 1931 '叉' p. 10)
 5. chā verb to strike someone in the throat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '叉' v 1)
 6. chā noun a cross
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As marked on paper to indicate an error (Guoyu '叉' n 3)
 7. chā noun forked
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Having the shape of a fork; for exmaple, 叉路 'fork in the road' (Guoyu '叉' n 3)
 8. chǎ verb to fork
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Two split into two branches; in the sense of 分开 (Guoyu '叉' chǎ v)
 9. chá verb to block
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 阻塞 or 堵塞 (Guoyu '叉' chá v)

Contained in

Contained in

音叉叉子交叉叉腰夜叉叉竿药叉药叉女式叉竭叉国苦叉叉手交叉点刀叉母夜叉分叉叉头叉形立体交叉钢叉叉鱼鱼叉

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 21 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 72
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 68
 • Scroll 37 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 39
 • Scroll 7 Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 — count: 39
 • Scroll 1 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 — count: 38
 • Scroll 1 Jingang Kongbu Jihui Fangguang Gui Yi Guanzizai Pusa San Shi Zui Sheng Xin Ming Wang Jing 《金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經》 — count: 38
 • Scroll 32 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 35
 • Scroll 36 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 35
 • Scroll 11 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 31
 • Scroll 1 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 — count: 29

Collocations

 • 勒叉 (勒叉) 尊者大目犍連與尊者勒叉那比丘共在耆闍崛山中 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 19 — count: 35
 • 博叉 (博叉) 毘樓博叉天王在西方坐 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 21
 • 叉天王 (叉天王) 毘樓博叉天王在西方坐 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 17
 • 婆叉 (婆叉) 阿耨達池西有婆叉河 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 13
 • 铁叉 (鐵叉) 其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 19 — count: 13
 • 叉裔 (叉裔) 三履尼三履三摩三履叉裔 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 1 — count: 12
 • 五叉 (五叉) 五叉地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 9
 • 阅叉 (閱叉) 毘沙門天王將閱叉 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 9
 • 叉刺 (叉刺) 或利叉刺 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 12 — count: 8
 • 叉摩 (叉摩) 如上叉摩經說 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 20 — count: 7