NTI Reader
NTI Reader

过去 (過去) guòqù guòqu

 1. guòqù noun past / previous/ former
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (CC-CEDICT '過去'; CCD '过去' guòqù; Guoyu '過去' guòqù)
 2. guòqu verb to go over / to pass by
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: In the sense of 经过 (CC-CEDICT '過去'; CCD '过去' guò // qu 1; Guoyu '過去' guòqu 1)
 3. guòqu verb to die
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 死去 (CCD '过去' guò // qu 2; Guoyu '過去' guòqu 4)
 4. guòqu verb already past
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 已过 (Guoyu '過去' guòqu 2)
 5. guòqu verb to go forward
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 前往 (Guoyu '過去' guòqu 3)
 6. guòqu verb to turn one's back
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 反面 (Guoyu '過去' guòqu 5)

Contained in

过去庄严劫千佛名经不定过去直说法过去过去被动分词过去分词过去七佛过去现在因果经过去世佛分卫经过去庄严劫千佛名经过去佛过去经验过去式过去时汉传佛教研究的过去,现在与未来国际学术研讨会

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 14 305
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 59 227
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 28 218
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 60 212
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 5 208
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 58 205
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 6 193
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 10 189
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 59 178
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 111 177

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
过去世 過去世 過去世時有何佛出現 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 106
过去事 過去事 亦知過去事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 39
过去未来 過去未來 佛為過去未來現在行罪處本種殃如有知 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 34
念过去 念過去 能念過去二十劫事 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 31
知过去 知過去 乃知過去無數諸佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 19
过去劫 過去劫 復次過去劫中 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
过去色 過去色 若比丘樂過去色 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 14
过去无常 過去無常 若過去無常法當斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 13
过去及 過去及 我不見於過去及今現在而有別異 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 12
过去久远 過去久遠 乃往過去久遠九十一劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10