NTI Reader
NTI Reader

心得 xīndé

xīndé noun experience or skill gained through study or work
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Ability 能力

Contained in

心得安身心得安乐

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 21
A Brief Commentary on the Lotus Sūtra 《法華論疏》 Scroll 1 18
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 7 14
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 13
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 4 12
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 12
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 17 11
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 26 11
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 10
Saddharmapuṇḍarīkopadeśa (Miaofa Lianhua Jing Lun You Bo Ti She) 《妙法蓮華經論優波提舍》 Scroll 1 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
心得解脱 心得解脫 心得解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 147
心得自在 心得自在 其心得自在 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 30
心得禅 心得禪 一其心得禪 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 20
心得清净 心得清凈 心得清淨至本住舍 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 19
漏心得 漏心得 獲盡諸漏心得解脫 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 8 15
心得定 心得定 其心得定 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 9
心得欢喜 心得歡喜 心得歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 9
有漏心得 有漏心得 便於有漏心得解脫 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 8
无明漏心得 無明漏心得 無明漏心得解脫 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 7
心得善 心得善 比丘心得善解脫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 7