sōu

 1. sōu verb to search / to seek
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '搜')
 2. sōu verb to investigate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '搜')

Contained in

Also contained in

搜索引擎搜索搜集搜索器搜查搜寻图像搜索搜罗搜证搜救搜索票搜括搜求搜检搜寻引擎搜刮搜寻软体搜救犬搜查令搜索树搜索队搜身肉搜搜索枯肠搜狗搜获搜捕人肉搜索人肉搜索引擎搜肠刮肚

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》 — count: 14
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 9
 • Scroll 23 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 8
 • Scroll 1 Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》 — count: 7
 • Scroll 20 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 6
 • Scroll 1 Biography of Dharma Master Vasubandhu 《婆藪槃豆法師傳》 — count: 6
 • Scroll 1 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 — count: 6
 • Scroll 80 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 — count: 5
 • Scroll 11 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 5
 • Scroll 3 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 5

Collocations

 • 搜玄 (搜玄) 又假照龍宮以朗搜玄之慧 — Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》, Scroll 1 — count: 23
 • 大方广佛华严经搜 (大方廣佛華嚴經搜) 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》, Scroll 1 — count: 10
 • 拘留搜 (拘留搜) 佛住拘留搜調伏駮牛聚落 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 9
 • 翅搜 (翅搜) 昔佛在釋翅搜迦維羅竭國尼拘類園中 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 24 — count: 8
 • 搜调 (搜調) 佛住拘留搜調牛聚落 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 12 — count: 8
 • 搜捡 (搜撿) 重復搜撿 — Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 《佛說光明童子因緣經》, Scroll 3 — count: 6
 • 搜迦维罗卫 (搜迦維羅衛) 爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中 — Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》, Scroll 15 — count: 4
 • 勒搜 (勒搜) 哆比勒搜 — Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》, Scroll 23 — count: 4
 • 菩萨搜 (菩薩搜) 是以菩薩搜祕於龍宮 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》, Scroll 1 — count: 3
 • 搜神 (搜神) 余曾見晉太常于寶撰搜神錄述 — Lu Xiang Gan Tong Chuan 《律相感通傳》, Scroll 1 — count: 3