NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun black
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '黎')
 2. proper noun Li
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Unihan '黎')
 3. proper noun Lebanon
  Domain: Geography 地理学 , Subdomain: Lebanon 黎巴嫩 , Concept: Country 国家
 4. proper noun Li People
  Domain: Anthropology 人类学 , Concept: Ethnic Group 民族
 5. adjective numerous / many
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '黎')

Contained in

哥斯达黎加黎巴嫩哥斯达黎加科郎黎巴嫩镑黎明巴黎僧伽黎巴黎大学巴黎公社黎泰王黎明寺黎族阿阇黎黎庶颇黎诃黎勒苏黎世阿黎呵黎昌波多黎各那连提黎耶舍大乘舍黎娑担摩经阿黎耶识泥黎阇黎黎民黎黑迦诺迦跋黎堕阇阿黎吒经黎明时分卑帝黎昌黎黎城巴黎国际书展

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 66
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 2 28
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 3 27
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 1 26
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 24
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 23
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 Scroll 1 22
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 36 17
Anantamukhasādhakadhāraṇī (Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing) 《出生無邊門陀羅尼經》 Scroll 1 13
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 2 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
群黎 群黎 教化群黎 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 135
舍黎 舍黎 舍黎阿細 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 67
黎子 黎子 尊者舍黎子則於晡時從燕坐起 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 66
黎努 黎努 名曰黎努 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 23
低黎 低黎 富囉拏迷低黎夜尼弗多囉 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 19
多黎 多黎 名娑多黎薩王 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 5
诣黎 詣黎 即時往詣黎努太子所 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 5
黎多 黎多 都怛摩黎多城 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 4
摩黎 摩黎 都怛摩黎多城 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 1 3
黎如此 黎如此 諸群黎如此 Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
殿 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
名曰 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 11
輔相堅固婆羅門即時 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 12
復有 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
尊者燕坐 Scroll 58 in Madhyamāgama 《中阿含經》 66
分別雜種無量情態各異 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
教化 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
成佛 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
國有跋蹉 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
Scroll 1 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 3
Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
第一 Scroll 1 in Shi Er You Jing 《佛說十二遊經》 1
Scroll 12 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
Scroll 13 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
Scroll 1 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
Scroll 584 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
Scroll 593 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
眾生 Scroll 6 in Guang Zan Jing 《光讚經》 1
無有 Scroll 2 in Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 1
實相 Scroll 1 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 1
Scroll 1 in Bhagavatīprajñāpāramitāpañcaśatikasūtra 《佛說五十頌聖般若波羅蜜經》 1
Scroll 2 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 7