NTI Reader
NTI Reader

速成 sùchéng

sùchéng verb to take a crash course / to take an intensive course
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育

Contained in

速成班

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
速成阿耨多罗三藐三菩提 速成阿耨多羅三藐三菩提 今得速成阿耨多羅三藐三菩提 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 55
能速成 能速成 能速成辦 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 30
速成无上 速成無上 速成無上正等菩提 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 571 24
速成男子 速成男子 速成男子身 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 2 18
速成菩提 速成菩提 為諸大菩薩速成菩提 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 16
速成办 速成辦 能速成辦 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 13
愿速成 願速成 亦復不願速成阿耨多羅三藐三菩提 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 13
令速成 令速成 令速成就阿耨多羅三藐三菩提 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 7 11
速成佛 速成佛 令彼眾生速成佛 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 11
速成佛道 速成佛道 授菩提記速成佛道 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 5 10