NTI Reader
NTI Reader

xuán

 1. xuán verb to revolve
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
 2. xuán verb to return
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 令 is synonymous with 返回.
 3. xuán verb to detour / to circle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 绕行.
 4. xuán verb to urinate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 小便.
 5. xuán noun a circle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 圆.
 6. xuán noun a loop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 圈儿.
 7. xuán adverb immediately
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 立即 or 随即.
 8. xuán conjunction at the same time
  Domain: Literary Chinese 文言文
 9. xuán adjective gradually
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 逐渐.

Contained in

旋转凯旋盘旋旋律天旋地转螺旋回旋回旋旋涡旋螺斡旋右旋旋绕周旋旋踵凯旋门旋风黑旋风旋转木马螺旋桨旋舞旋流旋光发旋涡旋旋子旋回

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 2 21
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 13 15
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 6 15
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 12
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 5 12
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 1 12
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 5 12
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 37 11
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 3 11
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 26 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
旋珠 旋珠 旋珠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
旋火 旋火 三世流轉如旋火輪 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 7
旋遶 旋遶 旋遶三匝住立佛前 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 7
旋生 旋生 旋生懈倦 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 5
旋岚 旋嵐 旋嵐不能壞 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
顶上旋 頂上旋 假使熱鐵輪在我頂上旋 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
喜旋 喜旋 世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4
旋德 旋德 世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4
毛旋 毛旋 於一毛孔一毛旋生 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 3
旋捉 旋捉 處處旋捉 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 3