NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

xuán

 1. xuán verb to revolve
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
 2. xuán verb to return
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 令 is synonymous with 返回.
 3. xuán verb to detour / to circle
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 绕行.
 4. xuán verb to urinate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 小便.
 5. xuán noun a circle
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 圆.
 6. xuán noun a loop
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 圈儿.
 7. xuán adverb immediately
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 立即 or 随即.
 8. xuán conjunction at the same time
  Domain: Classical Chinese 古文
 9. xuán adjective gradually
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 旋 is synonymous with 逐渐.

Contained in

旋转凯旋盘旋旋律天旋地转螺旋回旋回旋旋涡旋螺斡旋右旋旋绕周旋旋踵凯旋门旋风黑旋风旋转木马螺旋桨旋舞旋流旋光发旋涡旋旋子旋回

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 2 21
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 13 15
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 6 15
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 5 12
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 1 12
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 12
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 5 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
旋珠 旋珠 旋珠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 10
旋火 旋火 三世流轉如旋火輪 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 7
旋遶 旋遶 旋遶三匝住立佛前 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 7
旋岚 旋嵐 旋嵐不能壞 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
旋生 旋生 旋生懈倦 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 5
喜旋 喜旋 世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4
顶上旋 頂上旋 假使熱鐵輪在我頂上旋 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
旋德 旋德 世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4
毛旋 毛旋 於一毛孔一毛旋生 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 3
左旋 左旋 若左旋者 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
不肯 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
經行 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
生厭 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
四天下 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
故宮飯食 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
處處 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
處處 Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
處處 Scroll 30 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
Scroll 55 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三匝 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
上周 Scroll 1 in Anoufeng Jing (Udaka Sutta) 《阿耨風經》 2
Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
不能 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
央掘魔羅宛轉三十九 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 2
Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
本土 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
身命 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 5
太子 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 3
本土 Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 3