NTI Reader
NTI Reader

báo

báo noun hail
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气

Contained in

雹子冰雹雹灾

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 34
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 34
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 4 17
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 12
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 8
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 2 6
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 6
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 7 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 20 5
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
霜雹 霜雹 又如霜雹 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 24
雹雨 雹雨 中間若有雹雨為不饒益 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 22
雷雹 雷雹 出息入息若雷雹聲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 11
雨雹 雨雹 譬如彼雨雹 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 11
大雹 大雹 猶如春時天雨大雹 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 9
恶雹 惡雹 譬如惡雹傷害五穀 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 8
降雹 降雹 天降雹雨 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 7
灾雹 災雹 雨則災雹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 7
风雹 風雹 飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 7
雹害 雹害 如雹害禾 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 6