NTI Reader
NTI Reader

báo

báo noun hail
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Weather 天气

Contained in

雹子冰雹雹灾霜雹

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 26
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 26
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 4 17
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 12
Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 8
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 7 6
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 2 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 46 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 20 5
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
雹雨 雹雨 中間若有雹雨為不饒益 Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 Scroll 1 28
雨雹 雨雹 譬如彼雨雹 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 15
雷雹 雷雹 出息入息若雷雹聲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 12
大雹 大雹 猶如春時天雨大雹 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 11
降雹 降雹 天降雹雨 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 10
灾雹 災雹 雨則災雹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 10
恶雹 惡雹 譬如惡雹傷害五穀 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 8
风雹 風雹 飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 7
雹害 雹害 如雹害禾 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 7
雹霜 雹霜 放於雹霜 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 5