NTI Reader
NTI Reader

盗窃 (盜竊) dàoqiè

dàoqiè verb to steal
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
Notes: (CC-CEDICT '盜竊')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
盗窃分 盜竊分 盜竊分銖欺罔圭合 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 6 5
盗窃邪婬 盜竊邪婬 盜竊邪婬并妄語時 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 5
行盗窃 行盜竊 伺行盜竊 Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 《佛說光明童子因緣經》 Scroll 3 4
兴盗窃 興盜竊 即於他界而興盜竊 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 4
盗窃以为 盜竊以為 盜竊以為 Pratibhānamatiparipṛcchā (Bian Yi Zhangzhe Zi Jing) 《辯意長者子經》 Scroll 1 3
盗窃人 盜竊人 盜竊人財物 Pratibhānamatiparipṛcchā (Bian Yi Zhangzhe Zi Jing) 《辯意長者子經》 Scroll 1 3
盗窃隐藏 盜竊隱藏 盜竊隱藏私處自用 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 44 3
杀生盗窃 殺生盜竊 殺生盜竊婬妷無度 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 3
谓盗窃 謂盜竊 二謂盜竊 Fo Shuo Ba Shi Jing 《佛說八師經》 Scroll 1 3
生盗窃 生盜竊 六者生盜竊心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 3