NTI Reader
NTI Reader

人大 Rén Dà

  1. Rén Dà proper noun National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
    Domain: Politics 政治 , Subdomain: China 中国
    Notes: Abbreviation for 人民大会堂 'Great Hall of the People' (CC-CEDICT '人大')
  2. Rén Dà proper noun Renmin University of China
    Domain: Education 教育 , Subdomain: Renmin University of China 中国人民大学 , Concept: University 大学
    Notes: Abbreviation for Renmin University of China (中国人民大学 Zhōngguó Rénmín Dàxu)

Contained in

全国人大大人大忍大人大量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 59 59
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 60 6
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 1 4
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 3 4
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 1 4
Commentary on the Dvādaśanikāyaśāstra 《十二門論疏》 Scroll 1 3
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 7 3
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
授人大 授人大 不應授人大戒 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 81
人大戒 人大戒 不應授人大戒 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 78
人大众 人大眾 人大眾十億姟那術 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 50 24
世间天人大 世間天人大 能於一切世間天人大眾之中作大光明 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 25 16
人大小 人大小 佛告小兒父母及村人大小 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 2 10
诸天人大 諸天人大 為諸天人大會說法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 8
村人大 村人大 佛告小兒父母及村人大小 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 2 6
人大臣 人大臣 後世人大臣當不畏天 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 4
人大富 人大富 猶人大富自說不富 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 4
十人大 十人大 千二百五十人大菩薩摩 Dasheng Wu Liang Shou Jing 《大乘無量壽經》 Scroll 1 4