NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

kāng

  1. kāng noun chaff / bran / husks
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '糠'; Kroll '糠')
  2. kāng adjective poor
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: (Unihan '糠')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 《大方廣如來藏經》 Scroll 1 7
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 7
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 28 7
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 6
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 6
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 8 6
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 10 6
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 5
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
糠糩 糠糩 無有糠糩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
无有糠 無有糠 無有糠糩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
糠糟 糠蹧 見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
舐糠 舐糠 見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
生糠 生糠 是時粳米便生糠糩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 4
糠散 糠散 手把輕糠散於空中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 2
糠粃 糠粃 香稻漸生糠粃 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 2
转生糠 轉生糠 轉生糠糩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 2
轻糠 輕糠 手把輕糠散於空中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無有 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
尼乾子 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
無有 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
空中 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
猶如力士空中 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 6
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
清潔 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
無有 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 2
清淨潔白無有 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
成實 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 39 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 57 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
君子 Scroll 1 in Shewei Guo Wang Shi Meng Jing 《佛說舍衛國王十夢經》 1
Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
大地 Scroll 3 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
須彌大山 Scroll 1 in Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 1
菩薩煩惱 Scroll 1 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 1
Scroll 1 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
Scroll 1 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
真實強力 Scroll 1 in Mahābherihārakaparivarta (Da Fa Gu Jing) 《大法鼓經》 1