NTI Reader
NTI Reader

侵害 qīnhài

qīnhài verb to encroach / to invade
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 14 6
Saptabuddhakasūtra (Sheng Xukong Zang Pusa Tuoluoni Jing) 《聖虛空藏菩薩陀羅尼經》 Scroll 1 5
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 《妙法聖念處經》 Scroll 1 4
Agrapradīpadhāraṇīvidyārājasūtra (Fo Shuo Sheng Zuishang Deng Ming Rulai Tuoluoni Jing) 《佛說聖最上燈明如來陀羅尼經》 Scroll 1 3
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 1 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 49 3
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 2 3
Biographical Scripture of King Asoka 《阿育王經》 Scroll 5 2
Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 3 2
Guan Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《觀無量壽經義疏》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不能侵害 不能侵害 令諸外敵不能侵害 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 1 41
来侵害 來侵害 於來侵害者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 10
令侵害 令侵害 勿令侵害 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Miao Fa Sheng Nian Chu Jing) 《妙法聖念處經》 Scroll 1 8
无能侵害 無能侵害 一切怨敵無能侵害 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 10 8
侵害心 侵害心 於諸眾生無侵害心 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 1 8
日来侵害 日來侵害 疾疫惡鬼日來侵害 Scripture for Humane Kings 《佛說仁王般若波羅蜜經》 Scroll 2 6
侵害众生 侵害眾生 我今不能為身侵害眾生 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 6
能侵害 能侵害 毒藥所能侵害 Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 1 6
烦恼侵害 煩惱侵害 煩惱侵害事等如賊 Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 6
欲侵害 欲侵害 多有怨賊常欲侵害 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 10 4