NTI Reader
NTI Reader

须知 (須知) xūzhī

  1. xūzhī noun instructions / a notice
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (CC-CEDICT '須知'; Guoyu '須知' 2)
  2. xūzhī noun information that should be known
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '須知'; Guoyu '須知' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 16
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 14
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 1 11
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 10
Zhi Guan Yi Li 《止觀義例》 Scroll 1 10
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 5 10
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 2 8
Jiao Jie Xin Xue Biqiu Xing Hu Lu Yi 《教誡新學比丘行護律儀》 Scroll 1 7
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 7
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
应须知 應須知 應須知 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 8
善须知 善須知 善須知解世出世法 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5
先须知 先須知 先須知心 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 5
须知解 須知解 善須知解世出世法 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5
汝等须知 汝等須知 汝等須知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 57 4
等须知 等須知 卿等須知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 3
须知人世 須知人世 須知人世離間之徒 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 26 3
答须知 答須知 答須知見之說故 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 3 2
须知栽 須知栽 須知栽樹法 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 17 2
须知便利 須知便利 須知便利事 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 10 2