NTI Reader
NTI Reader

须知 (須知) xūzhī

  1. xūzhī noun instructions / a notice
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (CC-CEDICT '須知'; Guoyu '須知' 2)
  2. xūzhī noun information that should be known
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '須知'; Guoyu '須知' 1)

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
须知解 須知解 善須知解世出世法 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5
善须知 善須知 善須知解世出世法 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 1 5
先须知 先須知 先須知心 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Shen Zhou Jing) 《虛空孕菩薩經》 Scroll 2 5
汝等须知 汝等須知 汝等須知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 57 4
须知人世 須知人世 須知人世離間之徒 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 26 3
等须知 等須知 卿等須知 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 3
经须知 經須知 此經須知大例 Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 2
须知离间 須知離間 須知離間之輩充滿世間 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 26 2
须知开 須知開 然亦須知開之所以 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 5 2
答须知 答須知 答須知見之說故 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 3 2