NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

长者 (長者) zhǎngzhě

  1. zhǎngzhě noun the elderly
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会
    Notes: (CCD '长者' 1; HYCD '长者' 1)
  2. zhǎngzhě noun an elder
    Domain: Classical Chinese 古文
    Notes: For example, 給孤獨長者 'Anāthapiṇḍada' (CCD '长者' 2; FGDB '給孤獨園'; HYCD '长者' 2)

Contained in

给孤独长者须达长者长者施报经佛为首迦长者说业报差别经给孤长者女得度因缘经长者子六过出家经郁伽长者会郁伽长者劝授长者会贤护长者会佛说长者子懊恼三处经长者子懊恼三处经佛说长者子制经长者子制经佛说须摩提长者经须摩提长者经佛说长者音悦经长者音悦经卢至长者因缘经佛说巨力长者所问大乘经巨力长者所问大乘经辩意长者子经佛说德护长者经德护长者经大花严长者问佛那罗延力经佛说长者法志妻经长者法志妻经佛说长者女菴提遮师子吼了义经长者女菴提遮师子吼了义经佛说善乐长者经善乐长者经给孤独长者长者子

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 82 157
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 137
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 130
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 35 123
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 107
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 106
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 103
Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 Scroll 1 92
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 8 91
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 87

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
长者居士 長者居士 三者長者居士 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 14
婆罗门长者 婆羅門長者 與五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 8
信长者 信長者 若有得信長者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
譬如長者 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
長者 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
長者 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
長者 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
長者 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
三者長者居士 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
婆羅門長者居士 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
大臣婆羅門長者居士 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
國中婆羅門長者人民 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
長者婆羅門人民 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
上首長者 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
城中長者 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 11
和合長者 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 4
長者能持 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
不得長者賤人畜生 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
舍衛國長者須達 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
婆羅門長者 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
善言長者取勝 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
宿婆羅門長者崇敬 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
善言長者取勝 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
長者給孤獨疾病 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 103
長者 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 130
之中梵志長者 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
長者如是 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
長者如是 Scroll 30 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5