NTI Reader
NTI Reader

不动 (不動) Bùdòng bù dòng

  1. Bùdòng proper noun Akshobya
    Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
    Notes: Sanskrit for 'Immovable One'
  2. bù dòng phrase to not move
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

不动产东方不动如来不动成就佛密集不动金刚不动地如如不动不动如来会底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法不动使者陀罗尼秘密法胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨八风吹不动不动心解脱动不动不动摇拿不动不动声色一动不动静坐不动不动佛兜率娑婆,来去不动金刚座,琉璃安养,左右同尊大法王八风不动八风吹不动不动心不动心也不动心念不动如山安忍不动

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 19 89
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 76
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 20 67
Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Zhu Fa Wu Xing Jing) 《諸法無行經》 Scroll 2 41
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 39
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 527 36
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 6 36
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 184 35
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 2 35
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 14 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身心不动 身心不動 身心不動 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 10
心不动 心不動 其心不動 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 6
不动三昧 不動三昧 有一切法不動三昧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 8 6
入不动 入不動 比丘者或於此得入不動 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 5
不动转 不動轉 完具而不動轉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 5
不动道 不動道 是謂第一說淨不動道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 5
不动想 不動想 彼於爾時必得不動想 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 5
说净不动 說淨不動 是謂第一說淨不動道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 5
住不动 住不動 住不動處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
安住不动 安住不動 內心安住不動 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 4