NTI Reader
NTI Reader

删 (刪) shān

 1. shān verb to delete / to erase
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 削除 (Guoyu '刪' v 1; Unihan '刪')
 2. shān verb to cut
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 削除 (Guoyu '刪' v 1; Unihan '刪')
 3. shān verb to geld
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 削除 (Guoyu '刪' v 2; Unihan '刪')

Contained in

删除四分律删繁补阙行事钞四分律删补随机羯磨删阇耶毘罗胝子删节增删删去删减删改毘罗删那国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 51
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 20
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 14
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 2 13
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 48 13
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 5 8
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 8
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 1 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 6 7
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 4 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
删阇 刪闍 刪闍夜毘羅眡子 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 59
删提 刪提 所謂刪提比丘是 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 20
删补 刪補 刪補治定 Fo Shuo Chisheng Guang Da Weide Xiao Zai Jixiang Tuoluoni Jing 《佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》 Scroll 1 18
删略 刪略 刪略為九百頌 Abhidharmadhātukāyapādaśāśtra (Apidamo Jie Shen Zu Lun) 《阿毘達磨界身足論》 Scroll 3 15
删兜率陀 刪兜率陀 次後造作刪兜率陀諸天宮殿 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 13
删兜率陀天 刪兜率陀天 刪兜率陀天子 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 10
删陀 刪陀 刪陀那林 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 10
删珠 刪珠 刪珠達耶寐 Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 6
欲删 欲刪 今欲刪正 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 5
荆溪删 荊溪刪 荊溪刪補 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 1 4