NTI Reader
NTI Reader

尊者 zūnzhě

zūnzhě noun senior monk / honored sir
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: A person of higher status or seniority, or a buddhist monk

Contained in

尊者速勇救度因揭陀尊者宾头庐尊者护国尊者所问大乘经佛说随勇尊者经随勇尊者经尊者世友法救尊者尊者瞿沙尊者世亲寂友尊者四明尊者教行录荆溪尊者

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 187
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 2 180
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 168
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 167
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 2 152
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 149
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 2 141
Aśokarājāvadāna (Ayuwang) 《阿育王傳》 Scroll 6 135
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 133
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 124

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尊者舍梨子 尊者舍梨子 尊者舍梨子在眾中坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 313
尊者阿难 尊者阿難 尊者阿難在靜室坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 184
尊者阿那律陀 尊者阿那律陀 尊者阿那律陀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 121
尊者鸠 尊者鳩 尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 45
尊者薄 尊者薄 尊者薄拘羅遊王舍城 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 41
尊者大目乾连 尊者大目乾連 尊者大目乾連與比丘眾俱 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 33
谓尊者 謂尊者 世尊謂尊者舍利弗 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 26
往诣尊者 往詣尊者 往詣尊者滿慈子所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 14
见尊者 見尊者 梵志陀然遙見尊者舍梨子來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 13
闻尊者 聞尊者 聞尊者大目乾連與尼乾弟子釋惒破共論如是 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 13