NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

尊者 zūnzhě

zūnzhě noun senior monk / honored sir
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: A person of higher status or seniority, or a buddhist monk

Contained in

尊者速勇救度因揭陀尊者宾头庐尊者护国尊者所问大乘经佛说随勇尊者经随勇尊者经尊者世友法救尊者尊者瞿沙尊者世亲寂友尊者四明尊者教行录

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 187
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 2 180
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 168
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 30 168
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 167
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 2 152
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 149
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 2 141
Aśokarājāvadāna (Ayuwang) 《阿育王傳》 Scroll 6 135
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 133

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
尊者舍梨子 尊者舍梨子 尊者舍梨子在眾中坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 313
尊者阿难 尊者阿難 尊者阿難在靜室坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 184
尊者阿那律陀 尊者阿那律陀 尊者阿那律陀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 121
尊者鸠 尊者鳩 尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 45
尊者薄 尊者薄 尊者薄拘羅遊王舍城 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 41
尊者大目乾连 尊者大目乾連 尊者大目乾連與比丘眾俱 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 33
谓尊者 謂尊者 世尊謂尊者舍利弗 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 26
诣尊者 詣尊者 往詣尊者滿慈子所 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 18
闻尊者 聞尊者 聞尊者大目乾連與尼乾弟子釋惒破共論如是 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 14
见尊者 見尊者 梵志陀然遙見尊者舍梨子來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 13

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
尊者 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
尊者阿難 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
尊者月喻 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
尊者在世 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
尊者 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
阿難尊者 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
以此尊者 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
尊者 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
尊者阿難 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 7
尊者瞿曇 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
為人尊者 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
尊者瞿曇 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
尊者舍利子 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
世尊尊者舍利子苾芻說法 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
尊者舍利弗 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 8
尊者 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
尊者摩訶周那宴坐 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 36
尊者 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
尊者舍梨子比丘眾講堂 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 95
尊者舍梨子比丘眾 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 119
尊者舍梨子燕坐 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 95
尊者共同 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
尊者阿難獨處 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 4
嗚呼尊者 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 6
死生尊者好道惡道 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1