NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

听闻 (聽聞) tīngwén

 1. tīngwén noun listening and learning
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: One of the seven kinds of spiritual wealth 七圣财; FGS translation standard: Listening and Learning (Ding '聽聞'; Faxiang; SH '聽聞')
 2. tīngwén verb to listen
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CC-CEDICT '聽聞'; Guoyu '聽聞' 1)
 3. tīngwén noun news one has heard
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CC-CEDICT '聽聞'; Guoyu '聽聞' 2)

Contained in

骇人听闻

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 50 85
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 126 33
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 166 33
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 167 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 502 24
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 557 24
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 304 21
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 165 21
Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 12 20
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 540 20

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
随顺听闻 隨順聽聞 所謂隨順聽聞菩薩之行 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 9
听闻菩萨 聽聞菩薩 所謂隨順聽聞菩薩之行 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 6
听闻正法 聽聞正法 二樂聽聞正法 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 5
天耳听闻 天耳聽聞 尊者舍利弗以天耳聽聞有是語 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 4
听闻义利 聽聞義利 如此聽聞義利真實 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 3
听闻真实 聽聞真實 所謂隨順聽聞真實勝義 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 3
听闻根本 聽聞根本 是處聽聞根本寂靜 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 2
处听闻 處聽聞 是處聽聞 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 2
乐听闻 樂聽聞 二不樂聽聞 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 2
法听闻 法聽聞 說微妙法聽聞修作 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 5 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
非法不足聽聞 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
聽聞妙法 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
聽聞音聲 Scroll 1 in Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 1
聽聞正法 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 1
聽聞 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 2
聽聞 Scroll 49 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
聽聞 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
往昔聽聞如來藏 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 3
如來聽聞 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
尊者舍利弗天耳聽聞 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
世尊天耳聽聞尊者自殺 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
世尊天耳聽聞比丘 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
聽聞天人 Scroll 1 in Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 1
女人不可聽聞 Scroll 1 in Anan Tongxue Jing 《阿難同學經》 1
精進聽聞諷誦 Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 3
聽聞音聲 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
聽聞如是 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
聽聞比丘 Scroll 3 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
聽聞佛法 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
聽聞厭足 Scroll 5 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
專心聽聞 Scroll 6 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
聽聞出世 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
聽聞歸正 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
常樂聽聞深妙 Scroll 7 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 3
所謂隨順聽聞菩薩 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 16