NTI Reader
NTI Reader

渊 (淵) yuān

  1. yuān noun a gulf / an abyss
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '淵')
  2. yuān adjective deep
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '淵')

Contained in

渊博李渊陶渊明汪大渊渊源澶渊之盟龙渊寺康僧渊慧渊释慧渊僧渊大渊渊泉渊深渊薮九渊颜渊深渊渊渊渊默陆九渊观音信仰的渊源与传播渊远天渊渊海渊玄刘渊渊广渊富渊冲渊识洪渊渊壑渊泓渊虑渊谷塞渊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 25
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 21
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 18 17
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 14
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 13
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 5 13
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 7 13
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 10 11
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 6 11
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 15 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
渊池 淵池 淵池 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 27
投渊 投淵 投淵及赴火 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 5 17
生死渊 生死淵 以渡生死淵 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 17
住渊 住淵 彼十光明龍王所住淵池 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 12
海渊 海淵 如秋海淵 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 1 11
渊流 淵流 夫正法能斷生死淵流 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 11
五道渊 五道淵 已出五道淵 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 4 11
渊中 淵中 淵中海第一 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 9
脱渊 脫淵 從是脫淵 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 2 9
渡渊 渡淵 清淨渡淵 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 8