NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

深渊 (深淵) shēnyuān

shēnyuān noun abyss
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '深淵')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 7 6
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 3
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 3
Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 4 3
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 3
Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 5 2
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 6 2
Anle Ji 《安樂集》 Scroll 2 2
Fu Fa Zang Yinyuan Zhuan 《付法藏因緣傳》 Scroll 6 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 32 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
入深渊 入深淵 墮入惡趣自入深淵 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 7 8
在深渊 在深淵 沒在深淵 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 4
深渊澄 深淵澂 譬如深淵澄靜清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
犹如深渊 猶如深淵 猶如深淵水 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 4
譬如深渊 譬如深淵 譬如深淵澄靜清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
临深渊 臨深淵 戰戰兢兢如臨深淵 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 4 3
投深渊 投深淵 如人投深淵 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 3
堕深渊 墮深淵 遂自墮深淵 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 2 2
深渊池 深淵池 沈深淵池 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 2
处深渊 處深淵 如魚處深淵 Udayanavatsarājaparipṛcchā (Youtian Wang Jing) 《優填王經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
譬如深淵清明 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
深淵 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
深淵 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
正法深淵 Scroll 44 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
深淵 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
陀羅江水深淵 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
深淵 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
猶如深淵 Scroll 31 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
深淵 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
心淨無垢深淵 Scroll 4 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
死命深淵 Scroll 30 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
深淵 Scroll 2 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 3
深淵 Scroll 2 in Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 1
譬如深淵 Scroll 1 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
譬如深淵 Scroll 2 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 1
深淵 Scroll 6 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
惡趣深淵 Scroll 7 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 6
深淵 Scroll 10 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
眾生深淵 Scroll 18 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 2
深淵 Scroll 28 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 3
深淵 Scroll 2 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
深淵 Scroll 4 in Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 1
深淵 Scroll 10 in The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 1
深淵 Scroll 1 in Fa Hua Sanmei Jing 《法華三昧經》 1
深淵 Scroll 6 in Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 1