NTI Reader
NTI Reader

深渊 (深淵) shēnyuān

shēnyuān noun abyss
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '深淵')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 7 6
Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 4 3
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 3
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 28 3
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 3
Anle Ji 《安樂集》 Scroll 2 2
Fu Gai Zheng Xing Suo Ji Jing 《福蓋正行所集經》 Scroll 5 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 52 2
Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》 Scroll 6 2
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 18 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
入深渊 入深淵 墮入惡趣自入深淵 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 7 8
在深渊 在深淵 沒在深淵 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 4
犹如深渊 猶如深淵 猶如深淵水 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 4
深渊澄 深淵澂 譬如深淵澄靜清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
投深渊 投深淵 如人投深淵 Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 Scroll 1 3
临深渊 臨深淵 戰戰兢兢如臨深淵 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 Scroll 4 3
譬如深渊 譬如深淵 譬如深淵澄靜清明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
沈深渊 沈深淵 沈深淵池 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 2
堕深渊 墮深淵 遂自墮深淵 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 2 2
戏深渊 戲深淵 何物戲深淵 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 52 2