NTI Reader
NTI Reader

huàn

huàn verb to wash / to rinse
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

浣洗浣涤浣衣浣濯上浣浣女

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
浣染 浣染 不煩浣染 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 8 62
比丘尼浣 比丘尼浣 實使比丘尼浣 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 22
亲里浣 親里浣 若令非親里浣染打 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 14
令浣 令浣 令浣 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 13
洗浣 洗浣 閻浮眾生以八戒水洗浣身心令得清淨 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 3 11
净浣 淨浣 淨浣法門 Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 3 8
浣打 浣打 若令浣打 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 7
欲浣 欲浣 取欲浣之 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
浣令 浣令 或以土漬極浣令淨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 5
便浣 便浣 小污便浣 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 20 5