NTI Reader
NTI Reader

大唐 Dà Táng

Dà Táng proper noun Tang Dynasty
Domain: History 历史 , Subdomain: Tang Dynasty 唐朝 , Concept: Dynasty 朝代
Notes: See 唐代

Contained in

大唐西域记大唐西域求法高僧传大唐故三藏玄奘法师行状大唐大慈恩寺三藏法师传大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状大唐青龙寺三朝供奉大德行状大唐内典录续大唐内典录大唐贞元续开元释教录C. 620-648; Tang dynasty buddhist monk and disciple of 玄奘, author and translator of Great Tang Records on the Western Regions 大唐西域记 (CC-CEDICT '辯機'; FGDB '辯機')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 256
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 17 149
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 12 146
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 96
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 81
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 80
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 64
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 61
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 20 40
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 6 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大唐三藏法师 大唐三藏法師 大唐三藏法師玄奘譯 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra (Xian Wubian Fotu Gongde Jing) 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 1 102
大唐天竺 大唐天竺 大唐天竺三藏地婆訶羅奉 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 85
大唐三藏 大唐三藏 大唐三藏之所譯也 Chinese-Sanskrit Phonetic Comparison for the Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 《唐梵翻對字音般若波羅蜜多心經》 Scroll 1 81
大唐三藏法师义净 大唐三藏法師義淨 大唐三藏法師義淨奉 Foshuo Wu Yun Jie King Jing《別譯雜阿含經》 Scroll 1 47
大唐中印 大唐中印 大唐中印度三藏那提譯 Maṇḍalāṣṭasūtra (Shizi Zhuangyan Wang Pusa Qingwen Jing) 《師子莊嚴王菩薩請問經》 Scroll 1 20
大唐于阗 大唐于闐 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 2 19
大唐国 大唐國 大唐國僧法界從中印度持此梵本請于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 1 14
大唐三藏沙门义净 大唐三藏沙門義淨 大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯 Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 Scroll 1 12
大唐北京 大唐北京 大唐北京李通玄撰 Lue Shi Xin Huayan Jing Xiuxing Cidi Jue Yi Lun 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》 Scroll 1 8
大唐罽賓国 大唐罽賓國 大唐罽賓國三藏般若奉 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 8