NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

侍从 (侍從) shìcóng

shìcóng noun an attendant / a chamberlain
Domain: History 历史
Notes: Usually applied to attendants of the imperial family

Contained in

侍从官

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》 Scroll 1 30
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 10
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 1 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 5
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 96 5
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
侍从世尊 侍從世尊 與諸大眾侍從世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
大众侍从 大眾侍從 與諸大眾侍從世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
比丘侍从 比丘侍從 諸比丘侍從我將入內 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
侍从围遶 侍從圍遶 無數大眾侍從圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
左右侍从 左右侍從 左右侍從 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 5
围遶侍从 圍遶侍從 與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 5
侍从菩萨 侍從菩薩 時無數眾侍從菩薩欲觀其藝 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 5
诸天侍从 諸天侍從 威神感動諸天侍從 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 4
侍从左右 侍從左右 在所自然侍從左右 Yuye Jing 《玉耶經》 Scroll 1 4
侍从往 侍從往 圍遶侍從往詣佛所 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大眾侍從世尊 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
大眾侍從世尊 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
侍從迦葉 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
多人侍從 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
侍從 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
忉利天上帝侍從出入 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
忉利天上天侍從出入 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
侍從容受 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
復有四大天王侍從鬼神 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
五百侍從 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
郁伽長者婦女侍從 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
比丘眾侍從世尊 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
比丘侍從 Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
侍從導引 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三十三天亦復侍從天王 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
弟子侍從 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
親屬侍從 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
摩竭陀阿闍世毘提希日日侍從五百乘車 Scroll 38 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
侍從大威德 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
侍從五百夜叉 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
侍從世尊 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
侍從 Scroll 10 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
侍從聖王左右 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
侍從 Scroll 49 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
侍從千萬 Scroll 51 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1