NTI Reader
NTI Reader

侍从 (侍從) shìcóng

shìcóng noun an attendant / a chamberlain
Domain: History 历史
Notes: Usually applied to attendants of the imperial family

Contained in

侍从官

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mātangīsūtra (She Tou Jian Taizi Ershi Ba Su Jing) 《舍頭諫太子二十八宿經》 Scroll 1 30
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 10
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 8
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 1 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 5
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 96 5
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
侍从世尊 侍從世尊 與諸大眾侍從世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
大众侍从 大眾侍從 與諸大眾侍從世尊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
比丘侍从 比丘侍從 諸比丘侍從我將入內 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
侍从围遶 侍從圍遶 無數大眾侍從圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
围遶侍从 圍遶侍從 與多億那由他百千聲聞眾圍遶侍從 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 5
侍从菩萨 侍從菩薩 時無數眾侍從菩薩欲觀其藝 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 3 5
左右侍从 左右侍從 左右侍從 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 5
诸天侍从 諸天侍從 威神感動諸天侍從 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 4
侍从左右 侍從左右 在所自然侍從左右 Yuye Jing 《玉耶經》 Scroll 1 4
侍从往 侍從往 圍遶侍從往詣佛所 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 3