NTI Reader
NTI Reader

亲近 (親近) qīnjìn

  1. qīnjìn verb to get close to
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '親近'; Guoyu '親近' 1)
  2. qīnjìn noun a favored minister
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Favored by the ruler (Guoyu '親近' 2)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 29 87
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 64
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 15 52
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 9 42
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 40
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 36
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 33
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 9 29
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 19 29
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 1 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
亲近善知识 親近善知識 答曰親近善知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 31
亲近恶知识 親近惡知識 答曰親近惡知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 25
具亲近 具親近 便具親近惡知識 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 16
亲近供养 親近供養 我欲與汝共詣佛所親近供養 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 13
亲近承 親近承 謂有苾芻於說法師所親近承事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 10
何谓亲近 何謂親近 何謂親近惡知識習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
答曰亲近 答曰親近 答曰親近惡知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
亲近善友 親近善友 一者親近善友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 7
不可亲近 不可親近 有不可親近 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 6
亲近贤圣 親近賢聖 親近賢聖法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6