NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

亲近 (親近) qīnjìn

  1. qīnjìn verb to get close to
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. qīnjìn verb to be intimate
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Relationship 联系

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 29 87
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 64
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 15 52
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 9 42
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 40
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 36
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 33
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 9 29
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 19 29
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 1 28

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
亲近善知识 親近善知識 答曰親近善知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 31
亲近恶知识 親近惡知識 答曰親近惡知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 25
具亲近 具親近 便具親近惡知識 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 16
应亲近 應親近 若比丘不應親近便親近 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 13
亲近供养 親近供養 我欲與汝共詣佛所親近供養 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 13
亲近承 親近承 謂有苾芻於說法師所親近承事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 10
答曰亲近 答曰親近 答曰親近惡知識為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
何谓亲近 何謂親近 何謂親近惡知識習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
亲近善友 親近善友 一者親近善友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 7
亲近贤圣 親近賢聖 親近賢聖法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
親近 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使不得親近禮拜供養 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
親近 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
親近 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一者親近善友 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
親近世尊 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
親近善友 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
瞻禮親近 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
親近罪業 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
苾芻說法親近 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 13
親近供養 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 5
親近善法行人 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
親近善法行人 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
答曰親近惡知識 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 40
如是親近 Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
親近惡知識財物 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
親近善知識 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
是故比丘捨離三法親近 Scroll 59 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
親近供養 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
親近白衣 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 3
如是親近 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 5
親近解脫 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 1
親近眷屬 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 2
親近 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 4
伽羅不信沙門親近 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 4