NTI Reader
NTI Reader

老者 lǎorén

lǎorén noun an old person / old people / the aged
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: People 人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jueding Cang Lun 《決定藏論》 Scroll 1 5
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 6 5
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 3 4
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 35 4
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 3
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 4 3
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 35 3
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 15 3
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 37 3
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
言老者 言老者 凡言老者 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 5 6
所谓老者 所謂老者 所謂老者 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 6
羸老者 羸老者 如羸老者遇其机杖 Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 1 5
老者死 老者死 此中都無生者老者死者盡者起者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 35 4
见老者 見老者 或見老者 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 7 4
老者生 老者生 乃於老者生嫉妬心 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 3 4
老者能 老者能 如是老者能壞少年 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 81 4
老者曰 老者曰 師問老者曰 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 36 3
夫老者 夫老者 夫老者生壽向盡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 2
止老者 止老者 止老者 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi) 《根本說一切有部毘奈耶出家事》 Scroll 3 2