NTI Reader
NTI Reader

华鬘 (華鬘) huàmán

huàmán noun hair tied like a flower
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kusumamālā

Contained in

末利支提婆华鬘经不着华鬘香油涂身

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 10
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 33 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 9
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 19 8
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 8
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 16 7
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 54 7
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 7
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 7
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
华鬘璎珞 華鬘瓔珞 衣裳華鬘瓔珞塗香 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 7
离华鬘 離華鬘 難提波羅陶師離華鬘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7
头冠华鬘 頭冠華鬘 頭冠華鬘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 7
执华鬘 執華鬘 或執華鬘 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 5
华鬘供养 華鬘供養 天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 4
华鬘及 華鬘及 華鬘及珠柄拂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 4
以为华鬘 以為華鬘 結以為華鬘 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 4
蘅华鬘 蘅華鬘 著蘅華鬘而乘驢車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 4
婆师华鬘 婆師華鬘 婆師華鬘 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 4
作华鬘 作華鬘 和香作華鬘 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 11 3