NTI Reader
NTI Reader

现前 (現前) xiàn qián

xiàn qián verb to manifest in the present / to present before the eyes
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: pratyakṣa (FGDB '現前'; MW 'pratyakṣa')

Contained in

现前地正定现前

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 35 145
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 144
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 28 42
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 47 37
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 9 36
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 33 35
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 1 34
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 34
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 123 31
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 6 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
现前发起 現前發起 如是一切合集稱量現前發起 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 169 31
现前随喜 現前隨喜 現前隨喜 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 28
称量现前 稱量現前 如是一切合集稱量現前發起 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 169 23
现前授记 現前授記 佛今已為現前授記 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 8
佛现前 佛現前 施佛現前諸苾芻眾 Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 Scroll 1 7
定现前 定現前 諸定現前證甘露 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 7
智现前 智現前 生死無疑智現前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
方便现前 方便現前 有二不二為方便現前隨喜 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 171 6
得佛现前 得佛現前 是菩薩摩訶薩雖未得佛現前授記 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 300 5
来现前 來現前 恒來現前 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5