NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

ǒu

ǒu noun lotus root
Domain: Food and Drink 饮食

Contained in

莲藕

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 5 18
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 2 15
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 11
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 7
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 6
Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 Scroll 5 4
Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 5 4
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 46 4
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 4
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 7 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
藕根 藕根 下有藕根 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 105
藕丝 藕絲 欲以髮藕絲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 45
食藕 食藕 各食藕根 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 13
藕叶 藕葉 取彼藕葉 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 23 9
犹如藕 猶如藕 猶如藕莖絲極軟細 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 9
取藕 取藕 亦取藕牙滌淨而食 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 5 8
抽藕 抽藕 如抽藕絲 Jingang Ding Jing Yujia Guanzizai Wang Rulai Xiuxing Fa 《金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法》 Scroll 1 8
入藕 入藕 四兵悉入藕絲孔 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 8
藕花 藕花 令眾藕花 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 2 7
拔取藕 拔取藕 或有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 7
無量 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 3
復有 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
Scroll 16 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 39 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
士夫 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
拔取 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
可以須彌山 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
身入 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
士夫 Scroll 5 in Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 4
Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
須彌 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
Scroll 20 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 23 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
Scroll 24 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
Scroll 1 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 1
Scroll 2 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 2
Scroll 3 in Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 2