NTI Reader
NTI Reader

闻已 (聞已) wén yǐ

wén yǐ phrase after hearing / upon hearing
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In this phrase 已 means afterwards.

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 62
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 25
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 589 24
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 12 24
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 29 23
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 19
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Dasheng Ding Wang Jing) 《大乘頂王經》 Scroll 1 18
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
世尊闻已 世尊聞已 世尊聞已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 59
比丘闻已 比丘聞已 比丘聞已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 53
子闻已 子聞已 居士子聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 32
优婆夷闻已 優婆夷聞已 毗舍佉優婆夷聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 29
人闻已 人聞已 二人聞已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 24
王闻已 王聞已 堅固王聞已念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 22
舍梨子闻已 舍梨子聞已 尊者舍梨子聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 20
波斯匿闻已 波斯匿聞已 拘薩羅王波斯匿聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 13
释闻已 釋聞已 天王釋聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 11
闻已欢喜 聞已歡喜 婆羅門聞已歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9