NTI Reader
NTI Reader

手足 shǒu zú

 1. shǒu zú noun hands and feet
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 1)
 2. shǒu zú noun brothers
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 兄弟 (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 2)
 3. shǒu zú noun henchman
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 党羽 or 爪牙 (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 13
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 14 12
Mañjuśrīparipṛcchā (Dasheng Bai Fu Xiang Jing) 《大乘百福相經》 Scroll 1 12
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 26 11
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 9
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 4 9
Dharmasangraha (Fo Shuo Fa Ji Ming Shu Jing) 《佛說法集名數經》 Scroll 1 9
Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 Scroll 3 9
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
截手足 截手足 或截手足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 23
手足柔软 手足柔軟 四者手足柔軟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
身体手足 身體手足 身體手足耳鼻面目皆爛熟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 11
手足耳 手足耳 身體手足耳鼻面目皆爛熟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 9
刖手足 刖手足 或刖手足肘膝而行 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 6
及手足 及手足 惠頭及手足 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 5
手足网 手足網 三者手足網縵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
太子手足 太子手足 六者太子手足柔軟 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 5
手足方便 手足方便 手足方便 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
手足及 手足及 或蜇手足及餘支節 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 4