NTI Reader
NTI Reader

手足 shǒu zú

 1. shǒu zú noun hands and feet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 1)
 2. shǒu zú noun brothers
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 兄弟 (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 2)
 3. shǒu zú noun henchman
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 党羽 or 爪牙 (CC-CEDICT '手足'; Guoyu '手足' 3)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 13
Mañjuśrīparipṛcchā (Dasheng Bai Fu Xiang Jing) 《大乘百福相經》 Scroll 1 12
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 14 12
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 26 11
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 3 10
Fajie Cidi Chu Men 《法界次第初門》 Scroll 3 9
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 4 9
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 9
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 9
Dharmasangraha (Fo Shuo Fa Ji Ming Shu Jing) 《佛說法集名數經》 Scroll 1 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
截手足 截手足 或截手足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 23
手足柔软 手足柔軟 四者手足柔軟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
身体手足 身體手足 身體手足耳鼻面目皆爛熟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 11
手足耳 手足耳 身體手足耳鼻面目皆爛熟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 9
刖手足 刖手足 或刖手足肘膝而行 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 9 6
及手足 及手足 惠頭及手足 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 5
手足网缦 手足網縵 三者手足網縵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
太子手足 太子手足 六者太子手足柔軟 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 5
手足方便 手足方便 手足方便 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
头目手足 頭目手足 不惜身命頭目手足血肉骨髓 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 4