NTI Reader
NTI Reader

Xīng xīng

 1. xīng noun a star
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Astronomy 天文
  Notes: Wade-Giles: hsing (GCED '星')
 2. Xīng proper noun Xing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Name 名字
 3. xīng noun a satellite
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Space Flight 航天
 4. xīng noun a spark
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '星')
 5. xīng noun a point of light
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '星')

Contained in

星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期天零星卫星星座流星雨流星星体星系明星星号星星行星歌星恒星紫微星占星术星宿星巴克巨星星云星辰瑞星三星三星堆星象放卫星星形星宿劫弗星沸星佛星气态巨行星行星学星搓胜览威斯康星冼星海星名织女星冥王星卫星电视台星云大师上星期气象卫星

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 133
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 62
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 49 53
Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 Scroll 1 50
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 48
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 20 48
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 31 47
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 33 47
Fantian Huoluo Jiu Yao 《梵天火羅九曜》 Scroll 1 43
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 3 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
星中 星中 如星中月 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 46
众星 眾星 一切眾星亦不出於世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 45
星散 星散 悉能令其星散破壞 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 14
星庄严 星莊嚴 如星莊嚴月 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 8
吉星 吉星 若於一時吉星之日 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 8
星像 星像 必有日月星像現於虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
观星 觀星 時彼迦葉常於夜分出觀星像 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 9 7
星贺 星賀 吠囉吒星賀苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 7
日月星 日月星 必有日月星像現於虛空 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
月星 月星 如月星中明 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 5