NTI Reader
NTI Reader

迹 (跡)

 1. noun a footprint
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '跡' n 1; Unihan '跡')
 2. noun a mark / a trace / a vestige / a sign
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '跡' n 2)
 3. noun something left from previous generations
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '跡' n 3)
 4. verb to follow / to copy / to imitate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 仿效 (Guoyu '跡' v 2)
 5. verb to inspect / to investigate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 考察 (Guoyu '跡' v 1; Unihan '跡')

Contained in

名胜古迹奇迹痕迹事迹笔迹迹象轨迹轨迹球踪迹墨迹真迹灭迹发迹足迹遗迹书迹史迹圣迹金刚密迹字迹神迹古迹陈迹形迹浪迹人迹罕至行迹墨迹展密迹金刚力士会佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门秽迹金刚禁百变法经密迹力士大权神王经偈颂本愿药师经古迹佛顶尊胜陀罗尼经教迹义记梵网经古迹记密迹混迹旧迹匿迹恶迹血迹遁迹手迹浪迹天涯脚迹血迹斑斑浪迹江湖生命迹象隐迹心迹

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
灭道迹 滅道跡 苦滅道跡 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 239
迹圣谛 跡聖諦 此苦滅道跡聖諦 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 103
道迹 道跡 道迹之所趣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 95
迹如实知 跡如實知 色滅道跡如實知故 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 56
象迹 象跡 得象跡者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 21
业迹 業跡 謂十業跡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 19
迹不如 跡不如 色滅道跡不如實知故 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 14
牛迹 牛跡 亦如牛跡中水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 10
得道迹 得道跡 其得道跡 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
息迹 息跡 無上息迹慧之所見 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9