NTI Reader
NTI Reader

足迹 (足跡) zújì

  1. zújì noun a footprint / a track
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Guoyu '足跡' 1)
  2. zújì noun a track / a path followed
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Guoyu '足跡' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 35
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 4 7
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 26 4
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 4
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 4
Xu Qingliang Chuan 《續清涼傳》 Scroll 1 4
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 5 2
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 38 2
Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 Scroll 5 2
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 18 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
足迹不可 足跡不可 悟一切法聚集足跡不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 58
无有足迹 無有足跡 譬如鳥飛虛空無有足跡 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 3 33
足迹难 足跡難 如鳥飛空足跡難尋 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 3 5
一切智足迹 一切智足跡 一切智足迹不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 321 3
一切相智足迹 一切相智足跡 一切相智足迹不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 321 3
色足迹 色足跡 色足迹不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 321 3
如实足迹 如實足跡 名為如實足迹 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra (Rulai Zhuangyan Zhihui Guangming Ru Yiqie Fo Jingjie Jing) 《如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經》 Scroll 2 3
寻足迹 尋足跡 無令群象尋足跡也 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 3
聚集足迹 聚集足跡 悟一切法聚集足跡不可得故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 3
象足迹 象足跡 亦如有人於花池邊見象足跡則知其大 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 1 3