dòng

 1. dòng noun cave / grotto
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: As in 山洞 (Guoyu '洞' n 1; Unihan '洞')
 2. dòng noun a hole / a ravine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 孔 (Guoyu '洞' n 2; Unihan '洞')
 3. dòng noun zero
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Spoken Language 口语
  Notes: In the sense of 零 (Guoyu '洞' n 3)
 4. dòng verb to investigate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 审查 (Guoyu '洞' v)
 5. dòng adverb clearly / obviously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 明白 (Guoyu '洞' adv)

Contained in

Also contained in

太阳冕洞漏洞别有洞天窑洞空洞洪洞大浦洞山顶洞人洞窟洞穴花墙洞中兴洞洞庭湖洞山洞悉洞察洞房山洞破洞坑洞黑洞石洞打洞洞达洞然洞察力挖洞洞见法律漏洞穿洞藏经洞洞天洞府地洞防空洞耳洞冰洞洞开洞鉴龙洞

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 75
 • Scroll 2 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 63
 • Scroll 1 Bu Tuo Luo Jia Shan Chuan 《補陀洛迦山傳》 — count: 35
 • Scroll 3 Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 — count: 28
 • Scroll 1 Zhen Zheng Lun 《甄正論》 — count: 20
 • Scroll 21 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 18
 • Scroll 1 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 17
 • Scroll 3 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 17
 • Scroll 1 Bian Wei Lu 《辯偽錄》 — count: 17
 • Scroll 2 Lushan Ji 《廬山記》 — count: 14

Collocations

 • 洞燃 (洞燃) 一時洞燃 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 3 — count: 39
 • 洞视 (洞視) 道眼洞視 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 32
 • 能洞 (能洞) 二能洞聽無微不聞 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 7 — count: 9
 • 洞照 (洞照) 光明洞照普遍世界 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 2 — count: 9
 • 洞听 (洞聽) 達視洞聽 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 9
 • 洞解 (洞解) 皆悉洞解 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 3 — count: 7
 • 天眼洞 (天眼洞) 何因緣能得天眼洞視 — Siṃhaparipṛcchā (Taizi Shua Hu Jing) 《太子刷護經》, Scroll 1 — count: 6
 • 铁洞 (鐵洞) 譬若如鐵洞燃俱熾 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 2 — count: 5
 • 通洞 (通洞) 通洞無違 — Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》, Scroll 3 — count: 5
 • 洞门 (洞門) 燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡 — Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》, Scroll 20 — count: 4