NTI Reader
NTI Reader

qīng qìng

 1. qīng adjective clear / distinct / complete / pure
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. qīng proper noun Qing Dynasty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: From 1644 to 1911
 3. qīng adjective voiceless
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: Term first used in rhyming dictionary Yunjing published circa 1161 and 1203
 4. qìng adjective clear / distinct / complete / pure
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

清真寺清华大学认清清醒陈清泰高清清明节清迈清白清朝清理清晰清华满清清洁清偿清单清代清楚清静清明大清净妙明清清晨清除邮件用户清单服务澄清分清大清清查清新清早肃清物品清单清净扶清灭洋清高清洗国清寺清爽清洁工安清清贫清太宗清末李清照清军入关清廷清莱清盛清那叻佛陀寺

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 54
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 50
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 47
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 30 36
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 36
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 24 31
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 2 31
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 8 31
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 12 28
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 5 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
清旦 清旦 清旦食已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 70
明日清 明日清 明日清旦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 17
四边清 四邊清 四邊清 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 12
清信 清信 國內諸清信 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
清冷 清冷 一溫二清冷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
水清 水清 其水清冷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
清化 清化 服重清化 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 7
清妙 清妙 以清妙聲和絃而歌 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
世尊清 世尊清 世尊清旦著衣持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 5
清行 清行 常守清行 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 4