NTI Reader
NTI Reader

一日 yī rì

yī rì noun first of the month
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

一日三餐一日千里有朝一日一日不作一日不食佛门的一日一日千里

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 88
Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》 Scroll 1 53
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 88 49
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 47
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 35
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 35
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 31
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 28
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 4 28
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一日一 一日一 正當忉利天上一日一夜耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 76
一日中 一日中 於一日中 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 21
一日之中 一日之中 馬寶一日之中即善調伏堪受諸事 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 14
上一日 上一日 正當忉利天上一日一夜耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
一日行 一日行 日於一日行六俱盧奢 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 6
世尊一日 世尊一日 若世尊一日一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 6
一日二 一日二 一日二日至七日 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 6
一日活 一日活 一日活足勝彼長 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 6
一日一食 一日一食 或一日一食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
三十三天一日 三十三天一日 是三十三天一日一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 5