NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

一日 yī rì

yī rì noun first of the month
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

一日三餐一日千里有朝一日一日不作一日不食佛门的一日一日千里

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 88
Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》 Scroll 1 53
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 88 49
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 47
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 35
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 35
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 31
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 28

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
一日一 一日一 正當忉利天上一日一夜耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 76
一日中 一日中 於一日中 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 21
一日之中 一日之中 馬寶一日之中即善調伏堪受諸事 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 14
上一日 上一日 正當忉利天上一日一夜耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
一日活 一日活 一日活足勝彼長 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 6
一日二 一日二 一日二日至七日 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 6
世尊一日 世尊一日 若世尊一日一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 6
一日行 一日行 日於一日行六俱盧奢 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 10 6
一日一食 一日一食 或一日一食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
三十三天一日 三十三天一日 是三十三天一日一夜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
一日 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
一日 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
正當忉利天一日 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
一日一食 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一日一食 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
七月一日 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
一日三十 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
一日 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
一日 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
五四一日 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
一日 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
世間忉利天一日 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
一日 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
一日所行四天下 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
一日之間調伏 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 4
一日乃至 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
便一日 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
一日 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 7
一日所行 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
一日之中 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
一日乃至 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
從此覆述一日乃至日出 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
一日俱盧 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
一日 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
一日 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4