màn

 1. màn adjective long / extended / vast
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '曼')
 2. màn adjective beautiful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '曼')

Contained in

Also contained in

曼波鱼日耳曼语土库曼人日尔曼语族阿曼湾柔曼黎曼几何学日耳曼语族亚曼牙乡日耳曼语弥曼差罗曼语族曼彻斯特编码曼波鱼诺曼底征服罗曼史曼怛罗罗曼带克罗曼蒂克鄂图曼帝国罗曼语族曼德勒加里曼丹岛曼苏尔奥斯曼帝国弥曼差

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 — count: 136
 • Scroll 4 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 — count: 86
 • Scroll 2 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 — count: 84
 • Scroll 3 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 — count: 64
 • Scroll 3 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 — count: 64
 • Scroll 3 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 — count: 62
 • Scroll 1 Yiqie Rulai Da Mimi Wang Wei Ceng You Zuishang Weimiao Da Man Na Luo Jing 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》 — count: 61
 • Scroll 5 Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 — count: 61
 • Scroll 29 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 — count: 60
 • Scroll 2 Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》 — count: 54

Collocations

 • 曼拏 (曼拏) 彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處 — Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》, Scroll 1 — count: 191
 • 入曼 (入曼) 意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 35
 • 曼陀 (曼陀) 須曼陀華 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 32
 • 外曼 (外曼) 安外曼拏羅 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 1 — count: 27
 • 大曼 (大曼) 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 1 — count: 18
 • 曼坻 (曼坻) 妻名曼坻 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 2 — count: 14
 • 画曼 (畫曼) 如是畫曼拏羅已 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 2 — count: 8
 • 曼花 (曼花) 須曼花衣隨身產緣 — Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》, Scroll 9 — count: 7
 • 苏曼 (蘇曼) 并散曼陀蘇曼陀 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 8 — count: 6
 • 说曼 (說曼) 略說曼拏羅 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 1 — count: 6