NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

màn

màn adjective large / long / handsome
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

开曼群岛阿曼阿曼里亚尔开曼群岛元曼德勒曼谷曼哈顿曼陀罗日耳曼查理曼诺曼底诺曼底征服奥斯曼诺曼人曼谷王朝那普拉曼寺曼荼罗曼末帝土库曼斯坦曼怛罗曼殊室利哈奴曼曼殊师利曼声曼城罗什曼那日耳曼语族日尔曼语族日尔曼罗曼语族安达曼海加里曼丹曼陀罗仙曼陀罗华三曼陀跋陀罗菩萨经曼殊室利呪藏中校量数珠功德经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会大毘卢舍那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨阿闍梨大曼荼攞灌顶仪轨一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经建立曼荼罗及拣择地法建立曼荼罗护摩仪轨佛说大乘观想曼拏罗净诸恶趣经大乘观想曼拏罗净诸恶趣经顶轮王大曼荼罗灌顶仪轨曼吒罗曼拏攞法华曼荼罗威仪形色法经般若波罗蜜多理趣经大乐不空三昧真实金刚萨埵菩萨等一十七圣大曼荼罗义述牟梨曼陀罗呪经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 136
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 4 86
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 84
Jingang Ding Jing Yujia Shiba Hui Zhi Gui 《金剛頂經瑜伽十八會指歸》 Scroll 1 79
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Puti Chuang Biao Zhi Putong Zhenyan Cang Guangda Chengjiu Yujia 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通真言藏廣大成就瑜伽》 Scroll 3 64
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 3 64
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 29 62
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 62
Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 Scroll 5 61
Yiqie Rulai Da Mimi Wang Wei Ceng You Zuishang Weimiao Da Man Na Luo Jing 《一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經》 Scroll 1 61

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
曼拏 曼拏 彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 212
入曼 入曼 意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 43
曼陀 曼陀 須曼陀華 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 32
外曼 外曼 安外曼拏羅 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 27
大曼 大曼 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 18
曼坻 曼坻 妻名曼坻 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 14
画曼 畫曼 如是畫曼拏羅已 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 8
苏曼 蘇曼 蘇曼那花 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 7
曼花 曼花 須曼花衣隨身產緣 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 7
说曼 說曼 略說曼拏羅 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
周那 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 7
Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
強壯 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 3
名優 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
名為 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
王舍城 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
尼羅 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 1 in Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 1
Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
無毒妙華佛世尊 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
精進 Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
菩薩 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
毘舍跋提 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 6
王子瓔珞 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 4
Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 3
第四成佛 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1