NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

miàn

 1. miàn noun side / surface / aspect
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
 2. miàn noun Kangxi radical 176
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Surface (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. miàn measure word side / face
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. miàn noun a rural district / a township
  Domain: Geography 地理学 , Subdomain: South Korea 韩国
  Notes: Hangul: 면; a Korean Hanja term
 5. miàn noun face
  Domain: Health 健康
 6. miàn adjective face to face / in somebody's presence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
 7. miàn verb to face in a certain direction
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
 8. miàn suffix side
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: A localizing suffix, for example 里面 'inside' (Norman 1988, p. 162)

Contained in

面临前面面对方面全面面前页面面向画面界面书面真面目面色满面负面面积表面面粉桌面电脑面貌地面局面里面上面下面后面外面左面右面东面南面西面北面被面面孔面包车介面应用程式介面见面面条儿对面面条片面一方_一方面_平面门面场面当面相面海面出面

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shiyi Mian Shen Zhou Xinjing Yi Shu 《十一面神呪心經義疏》 Scroll 1 118
Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 58
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 48
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 2 39

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
四方面 四方面 於四方面 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 40
面诃 面訶 世尊面訶烏陀夷曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 19
世尊面 世尊面 世尊面訶烏陀夷曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 16
镜面 鏡面 乃往過去有王名鏡面 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 13
人面 人面 人面亦方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 13
面王 面王 鏡面王即却彼象 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 10
覆面 覆面 舐耳覆面 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
六面 六面 汝必為六面禮 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
面呵责 面呵責 面呵責已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
人见面 人見面 若有目人見面有垢者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
受教 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
西 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
來頭 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
聖眾 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
西 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
瞋恚飲食 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 10
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
其四 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
人頭身體手足 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 4
轉輪聖王 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
名曰 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 12
四方 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 11
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4