NTI Reader
NTI Reader

三十六 sān shí liù

sān shí liù number thirty six
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

三十六计三十六字母

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 139 28
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 6 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 17
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 14
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 14
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 14
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 13
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 14 13
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 13
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 10 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三十六万里 三十六萬里 廣長各三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 34
三百三十六 三百三十六 其城郭廣長各三百三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 20
三十六物 三十六物 觀三十六物淨身受觀行止 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 18
三十六亿 三十六億 三十六億家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 17
百三十六 百三十六 高三百三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 15
三十六俱胝 三十六俱胝 即時統領三十六俱胝鬼魅兵將 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 9
三十六事 三十六事 復有三十六事 Fa Hua Sanmei Jing 《法華三昧經》 Scroll 1 7
三十六反 三十六反 三十六反 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 7
三十六恒河沙 三十六恒河沙 我於如是等三十六恒河沙佛所 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 47 7
三十六百 三十六百 如是三十六百千 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 6