NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

三十六 sān shí liù

sān shí liù number thirty six
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

三十六计三十六字母

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 139 28
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 6 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 17
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 19 14
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 14
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 14
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 14 13
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 13
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
三十六万里 三十六萬里 廣長各三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 34
三十六物 三十六物 觀三十六物淨身受觀行止 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 20
三百三十六 三百三十六 其城郭廣長各三百三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 20
三十六亿 三十六億 三十六億家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 17
百三十六 百三十六 高三百三十六萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 15
三十六俱胝 三十六俱胝 即時統領三十六俱胝鬼魅兵將 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 6 9
三十六反 三十六反 三十六反 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 7
三十六事 三十六事 復有三十六事 Fa Hua Sanmei Jing 《法華三昧經》 Scroll 1 7
三十六恒河沙 三十六恒河沙 我於如是等三十六恒河沙佛所 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 47 7
三十六由旬 三十六由旬 三十六由旬 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三十六身受觀行 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
三十六 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
三十六萬里 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
城郭三百三十六萬里 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
三百三十六萬里 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 11
大海水深三百三十六萬里 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
三十六由旬 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
如是三十六 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
三十六由旬 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
如是三十六 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
三十六 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三十六天帝釋 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
三十六 Scroll 42 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
五百三十六 Scroll 43 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二千二百三十六 Scroll 47 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三十六萬里 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 1
復次飲酒三十六 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
三十六 Scroll 7 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三十六 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三十六 Scroll 17 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
三十六 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
如是三十六 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三十六 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
三十六天帝釋 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
三十六萬里 Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1