NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

萨 (薩)

 1. proper noun Sa
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 2. noun bodhisattva
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Transliteration of 'sat' in 'bodhisattva' (Unihan '薩')
 3. foreign sa
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names

Contained in

萨尔瓦多萨摩亚菩萨马萨诸塞州观自在菩萨观音菩萨萨马兰奇摩诃萨拉萨文殊菩萨地藏王菩萨本愿经观普贤菩萨行法经千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经比萨菩提萨埵千手千眼观世音菩萨千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经萨珊萨珊王朝萨克逊盎格鲁一萨克逊汉萨同盟佛罗伦萨萨非王朝萨拉米斯大海萨拉米斯伊犁哈萨克自治州哈萨克占萨末旦维寺帕萨克寺帕萨克河占萨末旦维萨塔瓦哈纳萨塔卡尔尼萨塔卡尔尼一世憍萨罗贝德萨贝德萨石窟金刚手菩萨地藏菩萨普贤菩萨弥勒菩萨大勢至菩萨刘萨诃越三界菩萨菩萨界无尽意菩萨哈萨克斯坦持地菩萨上行菩萨无边行菩萨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 222
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 172
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 1 164
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 162
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 161
Wenshushili Wen Pusa Shu Jing 《文殊師利問菩薩署經》 Scroll 1 136
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 5 125
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 10 110
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 110

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
萨材料科学 薩材料科學 薩遮尼揵子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 51
萨婆 薩婆 薩婆耶旨羅俱毘陀羅樹為第一 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 33
多萨 多薩 薩多薩昧婆誐嚩帝 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 19
波萨 波薩 我今稱說烏波薩哥 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 15
萨吉 薩吉 我今稱說烏波薩吉 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 8
萨哥 薩哥 我今稱說烏波薩哥 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 7
萨陀 薩陀 薩陀 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
婆萨 婆薩 沙呵婆薩多提蘇鞞羅予阿醯揵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
拘萨 拘薩 拘薩梨伊尼攎摩闍邏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
萨梨 薩梨 拘薩梨伊尼攎摩闍邏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
拘那含牟尼佛 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 2
城門大樂 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
婆誐嚩帝 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
尼揵親子 Scroll 52 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
酥哩踰捺野 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 9
有名 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 45
為人 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
毘陀羅第一 Scroll 31 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
一時 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 1
Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 11
所謂 Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
過去恒沙 Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
便 Scroll 15 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
苾芻 Scroll 1 in Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 17
Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1