NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

dòu

dòu verb to fight / to struggle / to condemn
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Archaic variant of traditional 鬥 / simplified 斗

Contained in

那罗延天共阿修罗王鬪战法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 20 52
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 31 47
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 46
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 48 40
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 43 39
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 37
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 40 35
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 34
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 33
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 8 32

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
鬪诤 鬪諍 三者鬪諍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 149
战鬪 戰鬪 戰鬪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 76
鬪时 鬪時 有時阿祝藍電與身味電共諍鬪時 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 19
鬪战 鬪戰 助我鬪戰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 18
诤鬪 諍鬪 有時身味電與阿祝藍合諍鬪 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 16
天鬪 天鬪 諸阿修羅欲與天鬪 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 16
鬪讼 鬪訟 厭患此輩鬪訟之聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 16
兴鬪 興鬪 欲興鬪諍 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 15
鬪活 鬪活 戰鬪活聚落主來詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 11
起鬪 起鬪 起鬪戰時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 11

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
論戰 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
喜樂 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三者 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 6
根本 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
便諍言 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 5
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 6
一者 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
不得長者賤人畜生 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 9
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 8
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
有時 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
第十 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 32
Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
共相 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 3
起世經第九 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 34
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
共相 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
起世經第九 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 37