NTI Reader
NTI Reader

采 (採) cǎi

 1. cǎi verb to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Unihan '採')
 2. cǎi verb to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: This character is also an archaic variant of the modern traditional character 採.
 3. cǎi noun color
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Variant of 彩; for example, 兴高采烈 'enthusiasm high, spirit strong' (CCI p. 35)

Contained in

采取采用采集采购采购单采访采购订单风采数据采集采掘数据采掘兴高采烈采纳开采闵采尔神采神采焕发尼采弗里德里希·尼采采伐缯采采女采光采制采录采花违王上佛授决号妙花经采取行动采矿业采择可采采买采摘采风精采神采飞扬采花采矿采办现场采访采果采珠采食采证光采采访使声采

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 19 17
Nan Yue Zong Sheng Ji 《南嶽總勝集》 Scroll 1 17
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 36 15
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 15 11
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 6 10
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 43 10
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 1 10
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 9
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 25 9
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 11 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
采宝 採寶 又說入海採寶之事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 39
海采 海採 又說入海採寶之事 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 34
采华 採華 採華著日中 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 19
听采 聽採 不足聽採 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
采绘 採繪 彼城中地有百一種采繪嚴飾 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 3 10
一种采 一種採 彼城中地有百一種采繪嚴飾 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 3 10
采薪 採薪 遊行採薪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 7
采众 採眾 如蜂採眾華 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 7
蜂采 蜂採 如蜂採眾華 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 5
见采 見採 願見採受 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 4