NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

行道 xíng dào

  1. xíng dào set phrase to practice the Way
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: adhvamarga (FGDB '行道' 4; BCSD '行道')
  2. xíng dào phrase Practice the Way
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

加行道菩萨十住行道品修行道地经转经行道愿往生净土法事赞依观经等明般舟三昧行道往生赞人行道单行道车行道今人古心,行道天下行道人行道天下行道福人云水三千,行道天下

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 86
Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 80
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 1 19
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 2 19
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 45 18
Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》 Scroll 1 18
The Common End of Myriad Good Practices (Wanshan Tonggui Ji) 《萬善同歸集》 Scroll 1 15
Dao Di Jing 《道地經》 Scroll 1 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
因缘行道 因緣行道 有從色因緣行道 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 11
坐禅行道 坐禪行道 便入深山坐禪行道 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 8
行道路 行道路 目犍連婆羅門善知數羅閱祇行道路 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 Scroll 1 6
知行道 知行道 為不知行道 Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 4
废行道 廢行道 妨廢行道 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 4
日行道 日行道 晝日行道 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 4
欲行道 欲行道 莫令我即時暫欲行道者當觀是 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 4
行道离 行道離 已從行法離便從行道離 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 4
山中行道 山中行道 與沙彌於山中行道 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 3
行道弟子 行道弟子 行道弟子 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
行道 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
行道 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
入山行道 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
行道平安 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
行道 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
行道 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
三者行道 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
行道弟子 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
行道 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 6
行道 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 80
行道 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
初夜後夜行道 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
二千由旬行道 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
轉輪聖王行道 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世尊大比丘行道 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世尊行道欣然 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
行道 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
精勤行道 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
行道 Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
行道 Scroll 1 in Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 1
目犍連婆羅門羅閱祇行道 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
行道 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 4
古昔婆羅門長老宿行道大師 Scroll 42 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
難陀後夜專心行道 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
行法便行道 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 7