NTI Reader
NTI Reader

行道 xíng dào

  1. xíng dào set phrase to practice the Way
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: adhvamarga (FGDB '行道' 4; BCSD '行道')
  2. xíng dào phrase Practice the Way
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
    Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

加行道菩萨十住行道品修行道地经转经行道愿往生净土法事赞依观经等明般舟三昧行道往生赞人行道单行道车行道今人古心,行道天下行道人行道天下行道福人云水三千,行道天下

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 86
Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 80
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Suo Jia Luo Long Wang Suo Shuo Dasheng Jing) 《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》 Scroll 2 19
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 1 19
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 45 18
Fangdeng Sanmei Xing Fa 《方等三昧行法》 Scroll 1 18
The Common End of Myriad Good Practices (Wanshan Tonggui Ji) 《萬善同歸集》 Scroll 1 15
Gayāśīrṣasūtra (Wenshushili Wen Puti Jing) 《文殊師利問菩提經》 Scroll 1 13
Dao Di Jing 《道地經》 Scroll 1 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
因缘行道 因緣行道 有從色因緣行道 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 11
坐禅行道 坐禪行道 便入深山坐禪行道 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 9
行道路 行道路 目犍連婆羅門善知數羅閱祇行道路 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 Scroll 1 6
欲行道 欲行道 莫令我即時暫欲行道者當觀是 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 4
日行道 日行道 晝日行道 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 4
行道离 行道離 已從行法離便從行道離 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 4
知行道 知行道 為不知行道 Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 4
行道齐 行道齊 謂為行道齊是而已 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 4
废行道 廢行道 妨廢行道 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 4
读经行道 讀經行道 亦不樂於讀經行道 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 2 3