NTI Reader
NTI Reader

 1. noun earth / soil / dirt
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: In the sense of 土壤 or a mixture of sand and soil; measure words: 层 layer or 块 piece (Kroll '土' 1; Guoyu '土' n 1; NCCED '土' 1; Sun 2006, loc. 1377; Unihan '土')
 2. proper noun Tu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. noun Kangxi radical 32
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Earth radical (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '土' n 5)
 4. adjective local / indigenous / native
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Customs 习俗
  Notes: For example, 土产 'local product' (Guoyu '土' adj 1; Kroll '土' 2a; NCCED '土' 4)
 5. noun land / territory
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: This sense of the word is synonymous with 土地 of 地域 (Kroll '土' 1b; Guoyu '土' n 2; NCCED '土' 1).
 6. noun earth element
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: One of the 五行 'five elements' of traditional Chinese thought (Guoyu '土' n 4; Kroll '土' 4; Sun 2006, loc. 1377)
 7. noun ground
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: This sense of the word is synonymous with 地 (Kroll '土' 1a).
 8. noun homeland
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 乡里 (Kroll '土' 2; Guoyu '土' n 3; NCCED '土' 3)
 9. noun god of the soil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '土' 3)
 10. noun a category of musical instrument
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: One of the eight categories of musical instruments (Kroll '土' 5)
 11. adjective unrefined / rustic / crude
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (NCCED '土' 5)
 12. proper noun Tujiapeoplep
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Asia 亚洲 , Concept: Ethnic Group 民族
  Notes: An abbreviation for 土家族 (NCCED '土' Tǔ 1)
 13. proper noun Tu People / Monguor
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Asia 亚洲 , Concept: Ethnic Group 民族
  Notes: An abbreviation for 土族 (NCCED '土' Tǔ 2)

Contained in

土耳其土耳其里拉净土混凝土国土土地北京市国土局土壤疆土本土土豆土木土木工程土匪尘土出土领土泥土沙土水土净土宗净土佛摄受经粘土拔一切业障根本得生净土陀罗尼提土旁剔土旁佛土娑婆国土忍土大兴土木真腊风土记土木堡之变土木之变土木之役土改运动红土陶土土墩黏土中土风土土家族土族土库曼斯坦土尔扈特羊土幻显殿人间净土筑土墙赤土土牛土话

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 247
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 7 185
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 19 163
Huayan You Yi 《華嚴遊意》 Scroll 1 152
Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 8 128
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 121
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 2 114
Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》 Scroll 1 111
Collection of Meanings and Terms in Translation (Fanyi Mingyi Ji) 《翻譯名義集》 Scroll 7 102
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 1 95

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大地土 大地土 及大地土石 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 28
上土 上土 我爪甲上土為多 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 27
土石 土石 何異乎土石之類哉 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 10
土多 土多 此大地土多 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 6
土渍 土漬 或以土漬極浣 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 4
团土 團土 世尊手捉團土 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 16 4
卤土 鹵土 持衣鹵土 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 Scroll 1 4
列土 列土 列土封國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 3
蒙尘土 蒙塵土 波斯匿王日日身蒙塵土 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 42 3
少土 少土 如是少土 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 3