NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

谓言 (謂言) wèiyán

  1. wèiyán verb to say
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. wèiyán verb to believe / to think
    Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 20
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 40 16
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 10
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 10
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 7 9
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 9
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 6 8
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
自相谓言 自相謂言 諸末羅自相謂言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 176
共相谓言 共相謂言 共相謂言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 116
谓言说 謂言說 是謂言說 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 3 11
谓言中 謂言中 是謂言中上 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 6
苾刍谓言 苾芻謂言 餘苾芻謂言 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 5
声谓言 聲謂言 勵聲謂言 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 2 4
谓言使 謂言使 是謂言使兼書有 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 12 4
谓言曰 謂言曰 而謂言曰 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 13 4
谓言天下 謂言天下 謂言天下善惡無分 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 4 3
识谓言 識謂言 迷不自識謂言登聖 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 9 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
謂言 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
末羅謂言 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
自相謂言 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
自相謂言 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
自相謂言 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
共相謂言 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
共相謂言 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
共相謂言 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 9
謂言 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
謂言 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
謂言 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
互相謂言 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
汝等爾時謂言 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
互相謂言 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
謂言 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
謂言 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
是故謂言 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
謂言 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
謂言 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
自相謂言 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
謂言 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
謂言 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
謂言 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
謂言 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
謂言 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3