NTI Reader
NTI Reader

谓言 (謂言) wèiyán

  1. wèiyán verb to say
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. wèiyán verb to believe / to think
    Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 10 20
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 40 16
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 10
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 28 10
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 10
Bi Nai Ye 《鼻奈耶》 Scroll 7 9
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 9
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自相谓言 自相謂言 諸末羅自相謂言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 176
共相谓言 共相謂言 共相謂言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 116
谓言说 謂言說 是謂言說 Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 3 11
谓言中 謂言中 是謂言中上 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 6
苾刍谓言 苾蒭謂言 餘苾芻謂言 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 5
谓言曰 謂言曰 而謂言曰 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 13 4
声谓言 聲謂言 勵聲謂言 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 2 4
谓言使 謂言使 是謂言使兼書有 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 12 4
识谓言 識謂言 迷不自識謂言登聖 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 9 3
谓言天下 謂言天下 謂言天下善惡無分 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 4 3