NTI Reader
NTI Reader

明日 míngrì

míngrì noun tomorrow
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Archaic

Contained in

明日黄花明日会更好

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 13
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 51 11
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 10
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 22 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 10
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 61 10
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 6 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 13 9
Ming Bao Ji 《冥報記》 Scroll 3 8
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
明日清 明日清 明日清旦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 17
明日食时 明日食時 明日食時 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 12
明日时到 明日時到 明日時到 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
明日设 明日設 我已請佛明日設食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
世尊明日 世尊明日 即請世尊明日舍食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
明日食 明日食 供明日食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 4
明日迦叶 明日迦葉 明日迦葉復行請佛 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 4
明日舍 明日捨 即請世尊及諸大眾明日舍食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
佛明日 佛明日 我已請佛明日設食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
菩萨明日 菩薩明日 奉請菩薩明日設齋 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 7 4